Magazin

Atakan’ın Eski Sevgilisinden Çok Konuşulacak Açıklamalar!

Survivor 2016 ?ampiyonu Avatar Atakan, Türk halk?na küfür etti?i iddia edilen video ile gündeme bomba gibi dü?mü?tü. K?sa bir süre önce ni?anlanan Atakan’?n eski sevgilisi Berna Demir, “Renkli Sayfalar” program?na telefonla ba?land?.

Atakan’?n küfür etti?i videonun yay?lmas?nda kendi pay?n?n olmad???n? aç?klayan Demir, ünlü boksörün kendisine ?iddet uygulad???n? da belirtti.

Atakan’?n Eski Sevgilisinin Aç?klamalar?: 

“2014’te ili?kimiz ba?lad?. Atakan Phuket’ten yeni dönmü?tü. Yar??maya gitmeden 3-3,5 ay önce de ayr?ld?k.?u an bu durumla ilgili konu?mam çok do?ru de?il. Bu ?ah?s Atakan’?n ö?rencisiydi. Sonra Atakan’?n arkada?? ile sevgili oldu. Ben Atakan ile beraberken bu k?za tak?ld?m. Instagram payla??mlar?ndan Atakan’a kar?? bir ilgisi oldu?unu hissettim. Atakan da bana ‘O benim ö?rencim, Mert’ten ho?lan?yor.’ dedi. Konuyu kapatt?k. 3-4 ay sonra da Mert ile sevgili olduklar?n? duyduk.

KARDE?? OLDU?UNU SÖYLED?

‘O k?zla aranda bir ?ey var m??’ diye sordum. O da bana böyle bir ?eyin asla olamayaca??n?, bir abisinin ricas?yla ilgilendi?i bir karde?i oldu?unu söyledi. Bu durumu baya?? tak?nt? haline getirmi?tim. Atakan’?n söyledikleri ile k?z?n payla??mlar? uyu?muyordu.

ATAKAN ??DDET UYGULAMI?! 

Atakan ile ili?kimiz geçen y?l Kurban Bayram?’n?n son günü bitti. Ufak bir tart??man?n sonucunda kendisi beni darp etti. ?u an da ben onu k?skanm???m ve aç?klama yap?yormu?um gibi bir durum var.

Atakan’?n bana ihanet etmi?li?i yok. Yukarda Allah var. Maça haz?rlan?yordu, o haz?rl?k sürecinde bir ilaç kullan?yordu. O ilaç da öfkesini artt?r?yor. Yüzde 30 ise yüzde 80’lere ç?kar?yor. Tart??ma sonucunda evdeki e?yalar?m? k?rd? ve sol gö?süme yumruk att?. O yumruktan sonra nefesim kesildi. Sonuçta kar??mdaki bir erkek ve dövü?çü.

“V?DEOSU ?LE ?LG?M YOK

“Darp raporu ald?m ama ‘evlilik karar? ald???m?z bir ili?ki’ ya?ad?k. O sebeple de onunla mahkemelik olmak istemedim. Ailem duysun istemedim. Üzülsünler istemedim. Videonun yay?lma olay? ile benim hiçbir alakam yok. Bunlar?n AvatarTeam diye bir Whatsapp gruplar? var. Video orada payla??ld? m? bilmiyorum…

“?HALE BERNA’YA KALIR”

?nsanlar bizim aram?zda bir sava? oldu?unu biliyorlar. Bu videoyu payla?an insan ‘nas?l olsa Atakan ile Berna kanl? b?çakl?, biz bunu payla??rsak ihale Berna’ya kal?r’ diye dü?ünmü? olabilir. Bu video bende de var. E?er kötü niyetli bir insan olsam Atakan yar??madayken bunu yapard?m.

“V?DEONUN OR?J?NAL?N? B?L?YORUM”

Atakan benimle birlikte ya??yordu. Sonuçta evlilik karar? alm??t?k. Dolay?s? ile her ?eyimi payla?t?m gerekti?i kadar… Videonun orijinalini biliyorum. Montaj yok. E?er montaj olsayd? kendisi de ‘videonun orijinali bu’ der yay?nlard? zaten.

BABASI TEHD?T ETM??! 

Atakan cephesinden çok telefon geldi. Baya?? tehdit al?yorum. En çok babas? ar?yor. Bana ‘Yüzüne kezzap atar?m’ dedi. Söyleyemeyece?im kadar a??r hakaretler etti. Kay?tlar? var. 17 Eylül’de beni arad?. Sanki aram?zda hiç husumet yokmu? gibi konu?mak istedi?ini, bana gelmek istedi?ini söyledi. Atakan ile bulu?mad?k. San?r?m beni arad???nda Serap hayat?nda vard?.

“BU ?L??K?N?N GÜZEL B?TMES?N? BEKLERD?M”

Döndükten sonra baz? fanlar?n?n gaz?na çok geldi. Ke?ke bana sorsayd?. Arkada?lar?n? üzerime sald?. ‘Berna ?izofrendir’ alg?s? yaratt?rd? sosyal medyada. ?nsanlar benim söylediklerime ya da söyleyeceklerime itibar etmesinler diye u?ra?t?. Ben güzel ya?anan bir ili?kinin güzel bitmesini isterdim. Ama hem ma?dur olup, hem de günah keçisi ilan edilmek hazmedilecek bir ?ey de?il.

ATAKAN ALKOL KULLANMIYOR

Videonun çekildi?i yer Atakan’?n babannesinin evi, onun odas?… Atakan alkol kullanm?yor. Bu video yay?nlan?r yay?nlanmaz onlara mesaj att?m. Çünkü bütün oklar beni gösterecekti. Bu video Mert’te de olabilir. Çünkü onlar karde? gibiydiler. Atakan, Mert’in k?z arkada??yla ni?anland???na göre arkada? da kalabilir herhalde. Ben Atakan ile ilgili hiçbir ?eyi merak etmeyip, önüme bakarak ya?amaya çal???rken sosyal medyada bana ‘Serap’? tan?yor musunuz?’ diye sordular.

KUR’ANA EL BASIP YEM?N ETM??T?

‘Evet, Mert’in eski sevgilisi’ dedim. Çok ?a??rd?m. Atakan’?n bir duru?u var. Yak??t?ramad?m. Ben ona bu k?z? sordu?umda Kur’an’?n üzerine el bas?p yemin etmi?ti. Sonra olaylar tekrar önüme geldi?inde ‘ben konu uzamas?n diye öyle dedim.’ demi?ti. ?nanc? bu kadar güçlü olan bir insan?n s?rf konu uzamas?n diye Kur’an’a el basmas? enteresan.

“BEN VARSAM BU ÇIKAR”

Yar??madan 1 ay önce beni arad?. Helallik istedi. 4 saat boyunca beni sevdi?ini söyledi. Sorsan?z inkar edecektir, bu saatten sonra bir önemi de yok. Videoyla ilgili Atakan yasal hakk?n? kullanm??. E?er videonun alt?nda ben varsam, bu ç?kar zaten.

Atakan’?n videonun ard?ndan yapt??? aç?klamada söyledi?i sözleri üzerime al?nmad?m, çünkü ben bir ?ey yapmad?m. E?er kendisi kabul ediyorsa ‘Berna’ya söyledim’ diyorsa; ben de yasal hakk?m? arar?m.”

 

 

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top