Keşfet

Çit – Tel Örgü Kullanımı ve Çeşitleri

Bazı alanların, evlerin veya arsaların güvenli bir şekilde çevrilmesi için etrafına çeşitli çitler veya teller çekilebilir.

sponsorlu

Günümüzde gerek güvenlik tehditlerinin artmas? gerekse de tehlikelerin boyutlar?n?n a??r? derecede artmas?yla insan hayat? ba?ta olmak üzere ta??n?r ve ta??nmaz mallara olan tehdit gün geçtikçe artmaktad?r. Bu yüzden evlerimiz, okullar?m?z ve çal??ma sahalar?m?z ba?ta olmak üzere birçok alanda art?k çitler ve tel örgüler hayat?m?za girmi?tir. Sadece güvenlik anlam?nda de?il, ayn? zamanda s?n?rlar?n belirlenmesi ve daha sa?l?kl? ya?am alanlar?n?n olu?turulmas? içinde kullan?lan tel çitler, art?k daha kaliteli ve daha dü?ük maliyetli türleriyle kar??m?za ç?kmaktad?r. Bu yaz?m?zda sizlere tel örgüyü ve çit çe?itlerini tan?taca??z.

Tel örgü Nedir?

Güvenlik ve estetiksel anlam?nda tel örgüler tüm dünyada oldukça fazla tercih edilmektedir. Villa bahçelerinden hapishane duvarlar?na kadar birçok yerde kullan?lan tel örgülerin hem kurulumu kolay hem de maliyeti di?er çit çe?itlerine göre oldukça dü?üktür. Çok fazla kullan?m alan?na sahip olan tel örgü sistemleri, okullar?n bahçelerinde de güvenlik amaçl? kullan?lmaktad?r. Tel örgünün türleri ise;

 • Galvaniz Tel Örgü
 • PVC Tel Örgü

Panel Çit Sistemi Nedir?

Panel çit, beton duvarlar?n arkas?na hapsolmak istemeyenler için ideal bir çit ?eklidir. Panel çit, hem ??k hem de estetik görünüm sa?lamakla birlikte, güvenilir bir sistemdir. 2,5 m geni?li?inde olan panellerin birbirine montaj? sayesinde olu?turulan panel çit, sa?laml?yla ve kolay sökülüp tak?lmas?yla ön plana ç?kmaktad?r. Panel çitin türleri ise;

 •  Yarasa Panel Çit
 • M?zrakl? Panel Çi
 • Klasik Panel Çit
 • Dekoratif Panel Çit
 • Double Panel Çit
 • Yüksek Güvenlikli Panel Çit
 • Boru Pano Çit
 • Pano Çit

Neden Panel Çit Sistemi Tercih Edilmelidir?

Panel çiti ba??bo? sokak hayvanlar?n?n ve güvenilmez insanlar?n hanemize ve bahçemize girmesini engeller. Ayr?ca estetik olarak titiz olan ki?iler için en ideal çit ?ekli panel çittir. Panel çitleri istedi?iniz renk ve ebatta yapt?rabilirsiniz. An? zamanda güvenli?i sa?laman?n yan? s?ra panel çit oldukça dü?ük bir maliyete sahiptir.

Tel Çit Sistemi Nedir?

Tel çit sistemleri çok amaçl? bir kullan?m alan?na sahiptir. Ya?am alanlar?n?zda ve çal??ma sahalar?n?zda size yüksek güvenlikli ortam sa?lar. Tel çitler uzun ömürlü bir yap?ya sahiptir ve kötü hava ko?ullar?ndan etkilenmezler. Tel çitin türler ise;

 • Beton Direkli Tel Çit
 • Boru Direkli Tel Çit
 • Kaynak Tipi Tel Çit

Neden Tel Çit Sistemi Tercih Edilmelidir?

Tel çitler genellikle bo? arazilerin ve konutlar?n güvenli?ini sa?lamak için kullan?l?r. Kolay ta??n?r ve kurulumunun zahmetsiz olmas? ile birlikte kötü hava ko?ullar?na dayan?kl? olmas?ndan dolay? tel çit çok tercih edilmektedir.

Jiletli Tel Çit Sistemi Nedir?

Jiletli tel çit, genellikle yüksek güvenli?in sa?lanmas? istenen ortamlarda kullan?lmaktad?r. Jiletli tel çitin cayd?r?c?l??? oldukça yüksektir. Daha çok duvarlar?n üzerinde veya panel çitlerin üzerine monte edilmek suretiyle kullan?lan jiletli tel çit, pek çok yerin s?n?rlar?n?n belirlenmesinde kullan?lmaktad?r. Jiletli tel çitler özellikle askeri alanlar, fabrika çevreleri, depo ve ambarlar gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlar?n çevrelenmesinde kullan?l?r. Bununla birlikte ülke s?n?rlar?, devlet korumas? alt?nda olan yerler, ören yerleri ve tarihi eserlerin bulundu?u arazilerde jiletli tel çitlerle çevrelenmektedir. Jiletli tel çitin türleri ise;

 • Düz Hatl? Jiletli Tel Çit
 • Kaynakl? Jiletli Tel Çit
 • Helezon Jiletli Tel Çit
 • Olimpik Jiletli Tel Çit

 Neden Jiletli Tel Çit Sistemi Tercih Edilmelidir?

Jiletli tel çitlerin jiletleri paslanmaz çelikten üretilmektedir. Jiletli teller y?llar boyu ilk günkü sa?laml???n? ve görünümünü kaybetmeden kendini muhafaza edebilir. Ürün paslanmaz, ?ekli bozulmaz ve korozyona u?ramaz. Ayn? zamanda jiletli tel çitler sökülmeye, k?r?lmaya ve darbelere kar?? oldukça dayan?kl?d?r.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top