Keşfet

Dukan Diyeti İle 1 Ayda 15 Kilo Verebilirsiniz

Dukan diyeti, son zamanların en popüler diyet seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu popülaritesi ise kısa sürede hızlı kilo verdirmesinden kaynaklanmaktadır.

Kad?nlar?n zay?flama alan?ndaki zorlu mücadelelerinde en büyük fayda sa?layan diyetlerden bir tanesi de dukan diyetidir. Protein a??rl?kl? bir diyet olarak bilinen dukan diyeti, k?sa sürede h?zl? kilo vermeyi sa?lamas?ndan ve a??r? açl??a tabi tutmamas?ndan dolay? birçok kad?n taraf?ndan tercih edilmekte ve düzgün bir ?ekilde uyguland???nda ba?ar?l? sonuçlar verebilmektedir. Özellikle 30 gün içerisinde ciddi boyutta bir de?i?im sa?layabilen bu diyet programlar? sayesinde, kad?nlar istedikleri kiloya kadar inip, daha sonra da koruma a?amas? ile ömürleri boyunca bu kiloda güzel ve fit olarak devam edebilirler.

Dukan diyeti, di?er diyet listesi modellerinde görüldü?ü gibi yaln?zca birkaç besin üzerine kurulmam??t?r. ?lk a?amada sebze ve meyve gibi ürünler tamamen yasakt?r. Ancak yine de doyurucu protein a??rl?kl? besinler sayesinde kad?nlar bu dönemi k?sa sürede kolayl?kla atlatabilirler. Bu a?amada h?zl? kilo verme görülür ve ki?ilerin ya? yakarak kas kütlesinin korunmas? amaçlan?r. Her kad?n, dukan diyeti a?amalar?n? kendi vücut oran?na göre planlamal?d?r. Yaln?zca 5 kilo fazlas? olan ki?iyle 15 kilo fazlas? olan ki?i, dukan diyetinin ilk a?amas?n? ayn? sürede tamamlamaz. Kilo ne kadar fazlaysa a?ama da o kadar uzun tutulur. Bu durum di?er a?amalar için de geçerlidir.

H?zl? kilo vermede dünyada önde gelen diyet seçeneklerinden biri olan dukan diyeti, ayn? zamanda giderek normalle?en besin seçenekleri ile insanlara ayn? zamanda sa?l?kl? bir beslenme al??kanl??? sunmaktad?r. Tüm fazla kilolar?ndan kurtulan ve kendisine uygun bir beslenme biçimi olu?turan kad?nlar, son a?amada yani inilen kilosunu korum a?amas?nda yaln?zca haftan?n bir günü tamamen protein a??rl?kl? beslenerek ve di?er günler a??r? abartmamak ?art?yla normal besin düzeninde devam ederek kilosunu koruyabilir.

Dukan Diyeti A?amalar?

Dukan diyeti a?amalar? toplam 4 tanedir. Bunlardan ilki Atak a?amas?d?r. ?sminden de anla??labilece?i gibi bu a?amada h?zl? kilo verme sa?lan?r. Vücuttaki ya? oran? tamamen dengelenir. Onlarca farkl? protein a??rl?kl? besinlerden seçim yaparak istedi?inizi yiyebilirsiniz. Dukan diyet listesi yaln?zca birkaç ürün üzerine a??rl?kl? de?ildir. ?kinci a?ama diyetin seyir a?amas?d?r. Bu a?ama da kilo kayb?n?n görüldü?ü ve art?k ki?inin vücudunda istedi?i görüntüye kavu?maya ba?lad??? bölümdür. Bu a?amada diyette saf protein kaynaklar? bulunmaktad?r. Ayr?ca bu protein çe?itleriyle beraber 27 tane de sebze seçene?i vard?r. Ancak bu diyetin tüm a?amalar?nda detayl? bir uygulama gerekmektedir.

Üçüncü a?amada protein ve sebze verilmektedir. Ayr?ca biraz meyve, bu?day ekme?i ve ya?s?z beyaz peynir de yenebilmektedir. Kilo ba??na 5 gün boyunca bu a?amada kal?nmal?d?r. Son a?amas? da verilen kilolar?n korunmas? içindir ve bu durum genel besin düzeni ile ilgilidir. Ki?iler ömürleri boyunca son a?amadaki uygulamalar? gerçekle?tirirlerse kilo alma durumu ya?anmaz. Ancak diyetin herhangi bir noktas?nda diyetin b?rak?lmas? veya kilolar verildikten sonra son a?aman?n önemsenmemesi demek, verilen kilolar?n çok daha fazla bir ?ekilde geri al?nmas? demektir.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top