Keşfet

Escape Hunt’ın Odasından Kaçabilecek Misiniz?

Zaman zaman hepimiz biraz korkmak istemişizdir. Kimi zaman korkunç sahneler içeren bir filmi tek solukta izlerken, kimi zaman gizemli videoların sırlarını çözmeye çalışırken bulmuşuzdur kendimizi.

Escape Hunt

Çünkü insan?n her duygu gibi korkuya da ihtiyac? oldu?u bilinir. Bu nedenle, mutluluk veya ne?e gibi duygular?n yan?nda üzüntü, korkmak ve gerilim de insan bünyesinin ihtiyaç duyduklar? aras?nda yer al?r. Üstelik adrenalinin yükselmesi ve insanlar?n benzersiz dakikalar geçirmesini sa?layan birçok farkl? seçenekler ortaya ç?kar?lm??t?r. Önceleri adrenalin ihtiyac?n?n giderilmesi için korku ve gerilim filmleri ç?kar?lm??t?r. Tutkunlar? bütün korku filmlerini neredeyse ezbere bilir. Daha sonra insanlar?n adrenalin tutkusundan dolay? lunaparklarda yeti?kinler için bu tür düzenekler haz?rlanm?? ve kalp at??lar?n? h?zland?racak, insan? heyecanland?racak ve biraz da korkutacak oyuncaklar kurulmu?tur. Bu lunapark oyuncaklar?ndan da hevesini alan korku tutkunlar?, k?sa zamanda yeni seçenekler ara?t?rmaya ba?lam??t?r.

Hem beyni çal??t?ran hem adrenalin yaratan odadan kaç?? oyunlar?, ülkemizde de giderek yay?lmaya ba?lam??t?r. ?nsanlar?n grup halinde oynad?klar? bu oyunda, verilen bir görevin ürpertici ve gizemli bir evin içerisinde tamamlanmas? ve o evden verilen süre içinde ç?k?lmas? gerekir. Üstelik insanlar?n adeta “SAW” adl? korku filmi serisinin içerisindeymi?çesine verilen ipuçlar?n? birle?tirmek ve evden kaç?? plan?n? ba?armak için hem fiziksel hem de beyinsel güçlerini ortaya ç?karmalar? büyük keyif vermektedir. Bu oyunun en güzel yan? ise, size zarar verilmeyece?ini biliyor olman?zd?r. Dünyan?n en güzel korkusu, sonunda ba??n?za bir ?ey gelmeyece?inden emin olarak ya?ad???n?z korkudur. Ve bu korku, vücudunuzdaki adrenalini harekete geçirecek, korkunç olmayan oyunlar?n içerisinde ise kendinizi bir dedektif gibi hissedecek zeka dolu ad?mlar atabileceksiniz. Kim istemez ki böyle bir maceray?!

Escape Hunt, tüm dünyada bu oyunun en profesyonel sistemini olu?turmu?tur. Belirli kurallara sahip bu oyunda, verilen ipuçlar?n? takip etmek, anahtar? bulmak ve korku evinde mahsur kalmadan oradan kurtulmak gerekir. Tabi ki mahsur kalm?yorsunuz! Bu yaln?zca bir ba?ar?p ba?aramama meselesi ve özellikle arkada? gruplar?nda kendinizi kan?tlamak istedi?inizde oldukça faydal? olaca?? da kesin. Escape Hunt, oyunun oynanmas?n?n oldukça basit oldu?unu söylerken, genellikle belirli bir grupla daha zevkli oldu?unu da eklemi?tir. Arkada? gruplar?, kurumsal firmalar, aileler, ö?renciler veya turistler bu oyunu istedikler gibi oynayabilir. Tek gerekli olan ise belirtilen saatten biraz önce oyun alan?nda olunmas?d?r.

istanbul odadan kaç??

Son zamanlarda kurumsal firmalar?n, ?irket içi motivasyon arac? olarak da kulland??? bu oyun, çal??anlar?n hem birbirleriyle koordinasyonuna katk? sa?larken hem de arkada?l?k ili?kilerinin kuvvetlenmesini sa?lar. Böylece daha verimli bir çal??ma ortam? yaran kurum ve kurulu?lar sürekli olarak bu tür aktiviteleri düzenlemektedir. Üstelik a??r?l?ktan kaç?nan Escape Hunt, gerçekçi dekorasyonu ve çözümü zor bilmeceleri ile insanlar? korkudan çok endi?e sevk ediyor. Böylece sorunlarla ba? etme, sorunlar? çözüme kavu?turma ve ?irket içi motivasyon olumlu etkileniyor. Günümüzde birçok farkl? versiyonu ç?ksa da amatör dekoru ve sistemi ile baz? odadan kaç?? oyunu ?ekilleri insanlara keyif vermiyor. Ortam?n inand?r?c?l???, o role girilmesini sa?lad??? için Escape Hunt, kendinizi hem dedektif hem de kö?eye s?k??m?? bir kahraman olarak hissettirecek.

Escape Hunt’a ula?mak için t?klay?n: http://istanbul.escapehunt.com/

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top