Keşfet

Ev Taşırken Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktalar

Taşınma işlemlerini daha kolay bir hale getirmek için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

?nsanlar?n en zorland?klar? zamanlar aras?nda muhakkak ev ta??mak gelir. Çünkü yerle?ik bir düzen içerisinde duran e?yalar?n tamam?n?n toplanmas?, güvenli ve düzenli bir ?ekilde yeni adrese gönderilmesi ve ayn? ?ekilde bir düzen oturtmak için yerle?tirilmesi oldukça zor bir i?tir. Bu nedenle bu tür i?lerin yap?lmas?nda, deneyim kazanm?? ki?ilerden yard?m almak gerekebilir veya baz? püf noktalara dikkat etmek i?lerin çok daha basit bir hal almas?n? sa?lar. Özellikle kalabal?k aileler için ta??nma olay? tamamen bir sorun haline gelir.

 

Öncelikle, e?er bir ki?i ilk kez ta??n?yorsa bu konuda yak?nlar?ndan ve özellikle daha önce ta??nm?? ve bu konuda destek olabilecek ki?ilerden yard?m alabilir. Çünkü ta??nan ki?inin akl?na gelmeyecek birçok ayr?nt? vard?r. Bunun için her zaman yard?m almakta fayda vard?r. Her ta??nman?n alt?n kural? olan kutu ve koli bulmak da büyük bir sorun olabilir. Özellikle bu tedari?in çok daha önceden halledilmesi gerekmektedir. Al??veri? merkezlerinden veya mahalle bakkal veya marketlerinden bu tür kutu ve koli tedarik edilebilir.

 

Bunlar?n yan?nda yatak, gardrop, mutfak dolab? gibi e?yalar?n sökülmesi ta??nma olay?n? kolayla?t?rmaktad?r. Kolinin yan?nda k?r?labilecek e?yalar için kabarc?kl? po?etler veya straforlar temin edilebilir. Bölünmü? büyük e?yalar?n bu tür malzemeler yard?m?yla paketlenmesi sa?lanabilir. Böylece ta??nma i?lemi daha basit bir hale gelir. Ayr?ca hem küçük hem de büyük her türlü elektronik aletlerin kabarc?kl? po?etlerler sar?lmas? gerekir. Mümkünse çift kat sar?lmas?, kullanma k?lavuzunda yazan ?ekilde sökülmesi ve daha sonras?nda da ona uygun bir biçimde birle?tirilmesi gerekir.

 

Farkl? amaçlarda kullan?lan e?yalar?n birbirine kar??t?r?lmadan paketlenmesinde ve kolilenmesinde fayda vard?r. Ayr?ca k?r?lma ihtimali yüksek olan e?yalar?n özenle paketlenmesi, mümkünse ayn? kolide yer almas? ve bu kolilerin üzerinde de içerisindeki malzemeler hakk?nda bilgi verecek bir uyar?n?n yer almas? gerekmektedir. Ta??nma i?lemlerinin en ok korkutan taraf? e?yalar?n zarar görmesidir. Bu gibi sorunlarla kar??la?mamak için hem paketleme konusunda belirtilen detaylara dikkat edilmesi hem de anla??lan nakliye firmas?n?n kaliteli olmas? ve bu konuda güven vermesi gerekir. Örne?in; ?stanbul’un en kalabal?k ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta nakliye i?lemleri s?ras?nda baz? sorunlar görülmektedir. Özellikle esenyurt ucuz nakliyat i?lemlerini gerçekle?tirdiklerini söyleyen baz? nakliye ?irketlerin, e?yalar?n güvensiz bir ?ekilde ta??nmas?na ve dolay?s?yla da e?yalar?n zarar görmesine neden olurlar. Bu nedenle Esenyurt gibi ta??nma hacmi yüksek bölgeler için özellikle daha kaliteli çal??malar yap?lmal? ve esenyurt ucuz nakliyat alan?nda hizmet veren kaliteli ?irketler ay?rt edilmelidir.

 

Ta??nma i?lemleri s?ras?nda paketleme i?lemlerinde kullan?lan kutu veya kolilerin sa?lam oldu?undan mutlaka emin olmak gerekir çünkü e?yalar ta??n?rken kolilerin patlamas?, y?rt?lmas?, alt k?s?mlar?n?n ç?karak içerisindeki tüm e?yalar?n etrafa saç?lmas? kimsenin isteyece?i durumlar de?ildir. Bu nedenle kullan?lan tüm malzemelerin sa?lam olmas? ta??nma sürecindeki aksakl?klar? önleyecektir. Ayr?ca ta??n?lan evin içerisinde rahats?z edici e?ya veya çöplerin b?rak?lmamas? gerekir. Ta??n?lan ev de ayn? ?ekilde temizlenmi? ve e?yalar?n yerle?tirilmesine müsait olmal?. Bu gibi temizlik durumlar?n?n önceden dü?ünülmesi ve ayarlanmas? ta??nma i?lemini çok daha basit bir hale getirebilir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top