Keşfet

İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternet alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken birçok kural vardır. Böylece daha güvenli ve başarılı bir alışveriş yapılmış olur.

sponsorlu

Çok h?zl? geli?en teknolojiyle birlikte toplumlar?n al??veri? al??kanl?klar? da de?i?im göstermeye ba?lam??t?r. Büyük ?ehirlerde ya?ayan ki?ilerin ula??m problemleri, yo?un i? temposu ve uzun mesai saatleri sebebiyle, birçok ihtiyac?n? internet üzerinden e-ticaret firmalar?ndan yapmay? tercih etmektedirler. Çok geni? bir ürün yelpazesine sahip olan bu firmalar i?lem hacimlerini her geçen gün artt?rmaktad?rlar. Belli zamanlarda yapm?? olduklar? indirim kampanyalar veya çe?itli promosyonlarla da tüketicilerin ilgi oda?? ve al??veri?lerinde birinci tercih olmay? ba?arm??lard?r.

Tüketicilerin, internet üzerinden al??veri? yapmak ne kadar güvenilir? ?nternetten sat?n al?nan ürünler kaliteli mi? Ald???m ürünü iade edebilir miyim? Gibi birçok soru akl?n? kurcalamaktad?r.

?nternetten al??veri? yaparken dikkat edilmesi gereken baz? kurallar vard?r. Bu kurallar? bilip uygulad???n?z zaman online al??veri?lerin ve bu e-ticaret sitelerinin ne kadar güvenli oldu?unu anlayabilirsiniz.

K?saca bu kurallar ?öyledir: 

1-?nternetten al??veri? yaparken, önce al??veri? yap?lacak firman?n adresini, e-postas?n? ve telefon numaras?n? ve ?irket ismin aç?k bir ?ekilde yay?mlad???na bak?lmal?d?r. Çünkü güvenilir tüm firmalar ileti?im bilgilerini yazarlar.

2-?nternet üzerinden almaya karar verdi?iniz ürünün garanti belgesinin olup olmad???n? mutlaka kontrol etmelisiniz. Garanti belgesi olmayan ürünlerin orijinal olmama ihtimali yüksektir.

3-?nternetten al??veri? yapt???n?z firmalara kredi kart?n?z?n ?ifresini vermek zorunda de?ilsiniz. Çünkü hiçbir firma bu tür bilgileri istemez.

4-Al??veri? yapaca??n?z e-ticaret ?irketinin SSL sertifikas?n?n olmas? çok önemlidir. Bu sertifikaya sahip tüm sitelerden kredi kart?n?zla güvenli bir ?ekilde al??veri? yapabilirsiniz.

SSL sisteminde özel bir ?ifreleme yöntemi kullan?ld??? için kredi kart bilgileriniz kesinlikle üçüncü ?ah?slar?n eline geçmez ve daha sonra olu?abilecek sorunlardan etkilenmezsiniz.

SSL sertifikas?n?n olup olmad???n? ise, kulland???n?z web sitesinin ödeme bölümünde bulunan adres çubu?u yard?m?yla kontrol edebilirsiniz. Ekran?n sa? kö?esinde ‘kilit’ i?aretinin olmas? gerekmektedir.

5-Birçok tüketici herhangi bir ürün almay? dü?ündü?ünde çe?itli siteleri incelemeye ba?lar ve alaca?? ürünleri kar??la?t?rarak karar verir. Karar verme a?amas?nda ise, inceldi?i e-ticaret sitelerindeki kullan?c? yorumlar? çok önem arz etmektedir. Çünkü alaca?? ürünü daha önce alm?? ve kullanm?? olan ki?ilerin görü?leri onun için önemlidir ve olumlu ya da olumsuz karar?n? en çok bu kullan?c? yorumlar? etkilemektedir.

Kulland???n?z sitede yap?lan yorumlar? ve kullan?c? tavsiyelerini dikkatli bir ?ekilde okumakta, internet üzerinden yapaca??n?z al??veri?lerin güvenirli?ini artt?r?r ve do?ru karar vermede size büyük ölçüde yard?mc? olur. 

Bu sebeple birçok firma sitelerinde al??veri? yapan mü?terilerinin ald?klar? ürünler hakk?nda görü?lerini rahatl?kla bildirmeleri için özel yorum alanlar?na yer vermektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top