Keşfet

Kış Bahçesi ve Dekorasyon İçin Püf Noktaları

Evlerin bahçe kısımlarında en güzel vakit geçirilebilecek ortamlardan bir tanesi de kış bahçeleridir.

sponsorlu

Bahçe ortamlar?n?n son zamanlardaki en popüler vazgeçilmezleri aras?nda k?? bahçesi yer al?r. K?? aylar?nda da bahçesinden vazgeçmek istemeyenler, do?al bir ortamda misafirlerini a??rlamak isteyenler veya kitap okumak isteyenler için oldukça kullan??l? bir dekorasyon fikri türemi?tir. Uzun zamand?r yurt içinde ve yurt d???nda kaliteli cam malzemelerle yap?lan k?? bahçeleri, son zamanlar bir trend olu?turmaktad?r. Hem pratik kullan?m? hem de kolay temizlenebilir bir d?? mekan olu?turulmas? aç?s?ndan büyük fayda sa?lar. Herkes bu bahçe sayesinde, sevdikleri ve ailesiyle beraber keyifli dakikalar geçirebilir. Ayr?ca bahçedeki yal?t?m sistemi sayesinde büyük bir enerji tasarrufu da yap?lm?? olur. Bu tür uygulamalarda profesyonel firmalar, k?? bahçeleri için katlanabilir camlar takmaktad?r. Böylece yaz aylar?ndan bu camlar aç?l?p, k?? aylar?nda da kapanabilir. Ancak iste?e ba?l? olarak aç?labilir cam? tercih etmeyen ki?iler de mevcuttur. Onlar için de bu camlar?n hem güvenlikli hem de d?? etkenlere dayanabilecek kadar kaliteli olmas? yeterlidir. Dört mevsim boyunca gökyüzünden ve do?al ortamdan ayr? kal?nmaz.

K?? bahçeleri yaln?zca evlerin k?? aylar?ndaki rahat kullan?m? için yap?lmaz. Bunlar?n yan?nda birçok ticari mekan?n yaz aylar?nda kullan?lan bölümlerinin ayn? ?ekilde k?? aylar?nda da rahatl?kla kullan?labilmesi için önemli bir hizmettir. K?? aylar?n?n so?uk havalar?nda k?? bahçesi olan mekanlar, insanlara yeterli kapasiteyi ve atmosferi sa?lamakta ve bunu yaparken de kimsenin ü?ümesine müsaade etmemektedir. Yal?t?mlar? sayesinde k?? bahçelerinde de güzel bir ?s?nma sa?lanabilir. Ancak bu tür uygulamalar?n en estetik görünümleri, evlere uygulananlard?r. Çünkü buralarda tamamen görsel zevk ön plana ç?kar?lmakta, ticari kayg?lar nedeniyle herhangi bir engelleme ile kar??la??lmamaktad?r. Bu tür bahçeler sayesinde, insanlar?n masalar?, sandalyeleri, çiçekleri ve d??ar?da kulland??? baz? e?yalar? d?? etkenlerden kesinlikle zarar görmeyecek bir ortamda saklanm?? olur.

Ülkemizde uzun zaman kullan?lan ancak son zamanlarda daha fazla gündeme gelen bu k?? bahçesi uygulamalar?, kaliteli firmalar taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir. Böylece herhangi bir h?rs?zl?k olay? engellenmi?, hava ko?ullar?ndan dolay? olu?acak olumsuzlar da bertaraf edilmi? olur. Üstelik ses ve ?s? yal?t?m?n?n olmas? sayesinde çok daha kullan??l? ve tasarruflu bir ortam olu?turulur.

Her ne kadar dekorasyon süslemek anlam?na gelse de, bir ortam? süslemek ad?na kullan??s?z hale getirmek büyük bir yanl??t?r. ?nsanlar evlerini, i? yerlerini, arabalar?n? nas?l farkl? yöntemlerle dekore etmek isterse, ayn? zamanda k?? bahçelerinde de kendi zevklerini konu?turmak ister. Bu bahçeler, herkese çok daha özel gelmektedir. Hem d?? faktörlerden yal?t?lm?? hem de aç?k havan?n tam içerisindeki bu bahçeler, ki?ilerin dinlenebilecekleri, misafirlerini a??rlayabilecekleri s?cak ve samimi bir ortam olu?turabilir. K?? bahçesi olan birçok evin sahibine soruldu?unda ise, evin en sevilen yerinin bu bahçe oldu?u söylenmektedir.

Öncelikle bu bahçenin evin neresine yap?laca??na karar vermek gerekir. Bu karar a?amas?nda çal??malarla ilgili olarak profesyonel bir firmaya dan???labilir. Bazen evin tam biti?i?ine ayr? bir oda gibi in?a ettirilen bu bahçeler, bazen de evden ayr? bir bölüm olarak istenebilir. Bu tamamen ki?ilerin zevkine, evin konumuna ve ihtiyaç duyulan alana ba?l?d?r. K?? bahçelerinin havaland?rmas?n?n kolay olmas?ndan dolay? da sigara içilen ortamlarda bu tür bir mekan tercihi daha uygun olur. Bu bahçenin dekorasyon a?amas?nda öncelikle ana iskeletindeki güvenlik gelir. Güvenli ve sa?lam olmas?n? isteyenler bu bahçede çelik kullanabilirler. Ancak süsleme ve genel görünümde ah?ap kullan?lmas? veya ah?ap renklerinin tercihi, do?aya çok daha uyumlu olacak ve güzel bir estetik olu?turacakt?r.

K?? bahçesinin en çok dü?ünülen ve özenilen konusu ise iç düzenlemesidir. Dekor ne kadar güzel ve kullan??l? olursa, bu bahçenin kullan?m? da o kadar keyifli bir hale gelir. Bu yüzden dekorasyon için dikkatli dü?ünmek gerekir. Genellikle herhangi bir duvar olmaz ve bu bahçeler metrekare olarak da küçüktür. Bu nedenle bas?k ve bo?ucu bir ortam olu?mamas? için a??r? e?ya ile doldurulmamas? gerekir. Sade ve ??k bir ortam olmas? her zaman i?e yarar. Ancak k?? bahçesi dekorasyonunun en önemli faktörü, bu mekanda ne kadar süre ile ve ne amaçla vakit geçirildi?idir. E?er bu mekanda bir televizyon varsa adeta bir oturma odas? olarak kullan?l?yorsa, sade bir oturma tak?m? dü?ünülebilir. Ancak kitap okumak veya sohbet etmek için güzel bir ortam isteniyorsa, ah?aptan bir sehpa ve rahat bir koltuk tercih edilebilir. E?er kahvalt? veya çay saatlerinde kullan?l?yorsa, güzel bir masa sandalye tak?m? koyuldu?unda mekan?n amac?na uygun hareket edilmi? olur.

K?? bahçesinin ?s?nmas?nda genellikle elektrikli ?s?t?c?lar kullan?l?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top