Magazin

Pana Film’den “Mezar Taşı” Açıklaması

2012 senesinde çekilen bir bölümünde “Erdoğan” yazılı bir mezar taşını kullanmaları nedeniyle Kurtlar Vadisi’nin üzerine gidilirken, Pana Film’den konuyla ilgili sert açıklamalar geldi.

Kurtlar Vadisi’nin 2012 senesinde çekilen bir bölümünde gösterilen mezar ta?lar?ndan birinden “Erdo?an” yaz?l? mezar ta??n?n olmas? gündeme gelmi?ti. Üstelik darbe ile ilgili site ve film isimlerinin patentlerini darbeden 2 ay önce ald??? da ortal??? kar??t?rm??t?. Pana Film’den “Erdo?an” yaz?l? mezar ta?? hakk?nda bir aç?klama geldi.

PANA F?LM AÇIKLAMA

06.10.2016 tarihinden bu tarafa Beyaz TV kanal?n?n “Söylemezsem Olmaz” adl? sabah program?nda, bu program? sunan, haz?rlayan ve yetkili ki?ilerce sahte delil üretilmek suretiyle, sistematik olarak ?ahs?m?z ve ?irketimiz aç?kça hedef al?nm??, iftira suçuna maruz b?rak?lm?? bulunmaktay?z.

Hakk?m?zda yarg?s?z infaza neden olan gerçek d??? haberleri içeren ve sahte delil üreterek yay?nlanan “Söylemezsem Olmaz” adl? programa kar?? kamuoyu nezdinde bir nebze olsun cevap verebilmek ve iftira niteli?indeki yay?nlara kar?? gerçekleri anlatabilmek ad?na kamuoyu ile çok önemli bilgileri payla?mam?z gerekmi?tir.

“?FT?RA ATILMI?TIR”

Program?n sunucular? olarak görev yapan ki?ilerin ve sorumlular?n ?ahs?m?za kar?? i?ledikleri ölümle tehdit, hakaret, iftira, suç uydurma ve i? ve çal??ma hürriyetinin ihlali suçlar? hakk?nda gerekli yarg?sal süreç ivedilikle ba?lat?lacakt?r. Yakla??k 13 y?ld?r yay?n hayat?na devam eden ve izleyicilerinin gönlünde ayr? bir yeri olan “Kurtlar Vadisi” dizisinin hedef al?nd??? sabah program?nda, yakla??k 4 y?l öncesine ait 159. bölümde geçen mezarl?k sahnesiyle ilgili iftira at?lm??t?r.

Bu bölüm, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Mezarl?klar Daire Ba?kanl??? Anadolu Yakas?Çekmeköy 3. Bölge’de yer alan bir mezarl?kta çekilmi? olup, söylemezsem olmaz adl?sabah program?n?n çal??anlar?n?n görüntü ald?klar? mezarl?kla ilgisi bulunmamaktad?r. An?lan bölümde gasilhane sahnesi çekilece?i için tercih edilen bu mezarl?k, gerçe?ine uygun olarak hiçbir unsuru de?i?tirilmeksizin çekimde yer alm??t?r. Bunu fark eden “Söylemezsem Olmaz” program? sorumlular? ve sunucular? bir ba?ka mezarl?k olanÜmraniye Kocatepe Mezarl???’na giderek çekim yapm??lar, iftira suçu atabilmek için sahte delil üretmi?ler ve kamuoyunu yan?ltmak, bizleri haks?z ?ekilde hedef göstermek için görsel bas?n?n ola?an gücünü kötüye kullanm??lard?r.

erdogan

“YARGISAL SÜREÇTE DEL?L OLARAK KULLANILACAK”

Sahte delil olarak bu ki?ilerce kullan?lan ve 159. bölümde çekim yap?lan mezarl?kla ilgisi bulunmayan mekana ait görüntüler kar??la?t?r?ld???nda farkl? mekanlar oldu?u kolayl?kla anla??lmas?na ra?men, dizide geçen mezarl?k güncel olarak görüntülenmi? olup, yarg?sal süreçte delil olarak kullan?lacakt?r. Program sunucular? suç i?lediklerini bilmelerine ra?men, fiillerinin boyutlar?n? üst düzeye ç?kartm??lard?r.

12.10.20016 tarihli “Söylemezsem Olmaz” adl? sabah program?nda, sunuculardan Nihat Do?an taraf?ndan alenen nitelikli ?ekilde ölümle tehdit edilmi? bulunmaktay?z. Di?er sunucu Ömür Varol ise, dizinin hiçbir kanalda yay?nlanmayaca??n? beyan ederek, i? ve çal??ma hürriyetini engellemeye yönelik tehditlerini alenen gerçekle?tirmi?tir. Bunun haricinde taraf?m?zca sat?n al?nan “Kurtlar Vadisi Darbe” domaini ile de ilgili “Söylemezsem Olmaz” adl? program sorumlular? ve sunucular? kamuoyunu yan?ltm??, yine kabul edilemeyecek ?ekilde iftira atm??lard?r.

KURTLAR VAD?S? DARBE DOMA?N?

15 Temmuz hain darbe giri?imi öncesinde kamuoyunca da yak?ndan takip edilen ve büyük ilgi duyulan 07 ?ubat Mit Krizi ve 17-25 Aral?k’ta gerçekle?tirilen hain sald?r?lar, hükümetimizin en üst makamlar?nca ve devlet adamlar?nca da “darbe” olarak tan?mlanm??t?r. ??te bu nedenle, 13 y?ld?r yay?n hayat?na devam eden ve toplumsal olaylardan esinlenerek haz?rlanan Kurtlar Vadisi adl? dizi için, 15 Temmuz hain darbe giri?imi öncesinde de FETÖ adl? hain yap?lanman?n kalk??t??? 15 Temmuz darbe giri?imine gelinen süreçte gerçekle?en di?er darbe giri?imlerini konu alan bir konsepti içeren projemiz haz?rlanm??t?r. Bu kapsamda, içinde “Kurtlar Vadisi Suriye” ve “Kurtlar VadisiTerör” adl? domainlerin de bulundu?u 208 farkl? domainimiz gibi “Kurtlar Vadisi Darbe” domaini de al?nm??t?r.

“GERÇEK DI?I ?THAMLARI KÖTÜ N?YETLE KULLANDILAR”

Ülkemizin me?ru hükümetine ve devlet büyüklerimize kar?? gerçekle?tirilen hain kalk??malar?n 15 Temmuz öncesinde de “darbe” oldu?u izahtan varestedir. Bu durumun “Söylemezsem Olmaz” adl? program?n sorumlular? ve sunucular?nca gerçek d??? ithamlar içeren ?ekilde kötü niyetle kullan?lmas?, ?eref ve haysiyetimize aç?kça sald?r? gerçekle?tirilmesi kabul edilemez bir durum olup, suç te?kil eden fiillerle ilgili her türlü yarg?sal süreç ba?lat?lacakt?r. Kurtlar Vadisi dizisini daha evvel sat?n almak ve kanal?nda yay?nlamak isteyen yetkililerin, bu hedeflerine ula?amay?nca, ?ahs?m?z? ve ?irketimizi, sahip oldu?umuz tüm de?erleri hedef alarak, görsel bas?n?n ola?an gücünü kötü niyetli bir ?ekilde ve ?ahsi husumetlerine alet ederek kullanmas? aç?kça suç te?kil etmi?tir. Kamuoyuna sayg?yla duyurulur”

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top