Sağlık

Pilates Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Son zamanlarda çok popüler olan ve birçok kadının tercih ettiği sporlar arasında pilates yer almaktadır.

Mega Pilates

Pilates yaln?zca bir spor olarak tan?mlanamaz. Sa?l?k ve t?p dünyas?nda da yer edinmi?, klinik pilates ad? alt?nda ciddi tedavilerde kullan?lm?? ve sürekli olarak da sa?l??a yeni katk?lar? ke?fedilmi?tir. Bu nedenle pilatesi iyi bilmek ve anlamak gerekir.

Pilates Zay?flat?r M??

Öncelikle pilatesi  yaparak zay?flayaca??n? dü?ünenler hayalk?r?kl???na u?rarlar. Pilatesin uzun süre düzenli bir ?ekilde yapmas? zay?flamaya yard?mc? olur ancak genellikle böyle bir amaç içerisinde olanlar?n diyet program? veya ya? yak?c? egzersizlerle desteklemesi gerekmektedir. Pilates yapan ki?iler kilo vermese de birkaç beden incelirler. Bunun nedeni ya? yak?m? de?il, kas kütlesinin artmas? ve kas s?k??mas?d?r. Ayr?ca deforme olan kas gruplar? da toplan?r ve bu sayede daha fit bir görüntü ortaya ç?kar.

Pilates F?t?k Yapar M?? Pilates Omurgaya Zarar Verir Mi?

Pilates hareketleri do?ru ?ekle uyguland??? takdirde vücutta hiçbir sorun olu?turmaz. Hatta klinik pilates olarak tan?mlanan yöntemle, bu tür rahats?zl?klarda fayda sa?lamaktad?r. Ancak yap?lan egzersizlerin do?ru ?ekilde ve ki?inin ihtiyac? do?rultusunda yap?lmas? gerekir. Gereksiz zorlamalar ve bilinçsiz bir ?ekilde yapt?r?lan hareketler, sa?lam bir omurgada bile problemlere neden olabilir.

Eklem, kas, bel veya boyun rahats?zl?klar? olan ki?iler, öncelikle doktorlar?na dan??mal? ve onlar?n verdikleri öneriler do?rultusunda bu spora ba?lamal?d?rlar. Ayr?ca pilates yapmada sak?nca görülen ba?ka durumlar için de doktor pilatesin yap?lmamas? gerekti?ini belirtebilir. Bunlar?n d???nda do?ru olarak uygulanan egzersiz, insanlar? sakatlanmalardan korudu?u gibi omurgalarda bulunan baz? sorunlar?n da giderilmesini sa?lar.

Önce Matwork Egzersizleri Sonra Aletli Pilates

Uzmanlar, bu durumun pilates dünyas?nda neredeyse bir kural olarak belirlendi?ini, ancak yaln?zca ki?inin kendi tercihleri ile ilgili oldu?unu belirtmi?tir. Yani önce pilates topu ve egzersiz mat? üzerindeki çal??malar? yapmak, daha sonra da aletli pilatese geçmek gibi bir durum söz konusu de?ildir. Zaten pilatesin temel prensipleri iki uygulamada da ayn?d?r. E?itmenler, ki?ilerin durumlar?na göre egzersiz seviyesini belirleyecekler; ba?lang?ç, orta veya ileri olarak çal??malara ba?layacaklard?r.

Pilates Boy Uzat?r M??

Pilatesin boy uzatt???na dair birçok söylenti vard?r, ancak bunlar tamamen yanl??t?r. Boy uzunlu?u veya k?sal??? ki?inin tamamen kendi genetik özelliklerine ba?l?d?r. ?nsanlar?n duru? bozukluklar? veya di?er farkl? etkenler nedeniyle boylar? daha k?sa görünebilir veya ölçülebilir. Ancak pilates, bünyedeki duru? bozuklu?u gibi pek çok sa?l?k sorunun giderilmesine ve bu nedenle de boy oran?nda farkl?l?klar meydana gelmesine neden olur. Pilatesle birlikte kas kuvvetini yeniden kazanan, duru? bozukluklar?n? gideren, dik bir duru?a sahip olan ki?iler nedeniyle pilatesin boy uzatt???na dair payla??mlar yap?lm??t?r.

Kad?köy Pilates | Göztepe Pilates

Pilates’in tüm faydalar?n? bünyenizde toplamak ve yanl?? egzersiz hareketleri ile sa?l???n?zda ciddi sorunlar aç?lmas?n? engellemek için kaliteli e?itmenler e?li?inde bu spor gerçekle?tirilmelidir. Kad?köy’de hizmet veren Göztepe Pilates spor salonu Mega Pilates, bünyesinde tüm insanlar, sa?l?k sorunlar? bulunan ve doktor önerisiyle pilatese gelenler, çocuklar ve hatta hamileler için farkl? programlarda pilates dersleri vermektedir. Bu merkez ile ilgili detayl? bilgiye ise www.pilatesterapi.com  adresinden ula?abilirsiniz.

Mail Adresi: info@pilatesterapi.com
Telefon: (0538) 688 89 89

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top