Keşfet

Sezen Aksu ve Türk Müziğindeki Yeri

Sezen Aksu, Türk müziğinin en önemli sanatçılarından biridir ve yıllardır bestelediği şarkılar dilden dile yayılmaya devam etmektedir

Sezen Aksu, Türk müzi?ine yön veren önemli müzisyenlerden bir tanesidir. Parlad??? 70’li y?llardan itibaren birçok ?ark?s? nesiller boyunca dinlenmi? ve adeta bir fenomen haline gelmi?tir. Türk bestekar, söz yazar? ve ?ark?c? olan Sezen Aksu, kendine özgü yorumu ve tarifsiz sesi ile beraber Türk popunda bamba?ka bir sanatç?d?r. Kendi ba?ar?s?n?n yan?nda Türk müzi?ine onlarca ba?ar?l? isim kazand?rm?? ve genç müzisyenlere verdi?i deste?i hiçbir zaman çekmemi?tir. Ayr?ca yazd??? sözlerin anlamlar?ndan dolay?, y?llar geçmesine ra?men bütün ?ark?lar? nesiller boyunca dinlenmekte ve bilinmektedir. Bu nedenle Google Türkiye aramalar?nda sezen aksu ?ark? sözlerinin daima ayr? bir yeri vard?r.

Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 y?l?nda Denizli’de dünyaya gelmi?tir. Üniversite hayat? da dahil olmak üzere tüm e?itim hayat? ?zmir’de geçmi?tir, bu nedenle kendisine ?zmir k?z? denmektedir. Hatta ?ark?lar?nda da ?zmir’i ve ?zmir k?zlar?n? sürekli olarak geçirmi?tir. Aksu, ilk 45’li?ini 1975 senesinde ç?karm?? ve o günden itibaren giderek parlayan bir y?ld?z olmaya ba?lam??t?r. Kendine has tarz? ile bamba?ka bir kitle yakalayan Sezen Aksu, verimli müzik hayat? ve ?ark?lar? ile birçok rakibinden farkl? bir ?ekilde de?erlendirilmektedir. Duygulu sözleri nedeniyle binlerce insan?n duygular?na tercüman olan sezen aksu ?ark? sözleri sayesinde insanlara ula?may? ba?arm??t?r. Farkl? tarz? ile insanlar?n dikkatini çekmeyi ba?aran Aksu, müzik alan?ndaki ba?ar?s?n?n yan?nda ayn? zamanda edebiyat, tiyatro gibi alanlara ilgi duymu? ve hayat? boyunca bunlarla da ilgilenmi? ve e?itimlerini alm??t?r.

Sezen Aksu, 70’li y?llardan itibaren popüler olmas?na ra?men, 80’ler ve 90’larda yazd??? ve besteledi?i ?ark?lar insanlar?n adeta hayranl???n? kazanm?? ve adeta milyonlarca insan?n ayn? anda takdirini kazanm??t?r. Fenomen haline gelen sar? odalar sözleri ile gönüllerde taht kuran ve insanlar?n duygu dünyalar?na hitap eden Aksu, hareketli ?ark?lar? ile asl?nda pop dünyas?n?n star?n?n kim oldu?un kan?tlam??t?r. 2000’li y?llarda beraber müzik hayat?nda olgunlu?unu tamamlayan Sezen Aksu, beraberinde de birçok iyi sanatç? yeti?tirmi?tir.

Sezen Aksu’nun popüler oldu?u zamanlarda Ajda Pekkan yabanc? ?ark?lar?n Türkçe sözleri ile düzenlenmi? hallerini seslendirirken, Nilüfer güzel sesiyle ba?ka tarzda seslendiriyordu, ancak Sezen Aksu kendisi yazd??? ?ark?larla hepsinden farkl? bir yol izledi?ini kan?tlam?? ve müzisyen ki?ili?i ile ön plana ç?km??t?r. Onno Tunç ile yapt??? çal??malarla adeta kal?c? eserler b?rakan Aksu, pop müzi?inde büyük bir star haline geldi. Ayr?ca kendi yaz?p besteledi?i birçok ?ark?y? kendi albümlerinde kullanmak yerine genç sanatç?lar?n albümlerine veren Aksu, yaln?zca kendisi için de?il ayn? zamanda Türk müzi?i için çal??t???n? göstermi?tir. Bu nedenle büyük bir sanatç? oldu?u birçok sanatç? taraf?ndan sürekli olarak belirtilmekte ve Sezen Aksu’ya her zaman ayr? bir sayg? duyulmaktad?r.

Siz de hayat?n içerisinde tarifini bulamad???n?z birçok duyguyu belki de sezen aksu ?ark? sözleri içerisinde bulabilir, bestelerini dinlerken kendinizi ba?ka dünyalarda hayal edebilirsiniz. Bunu ne demek oldu?unu Sezen Aksu severler çok iyi bilirler.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top