Keşfet

Uzmanlarla Bire Bir Online Görüşme: KacDakka.com

İnternet üzerinden online bire bir uzmanlarla görüşme imkanı veren KacDakka.com, teknolojiyi kullanarak sunduğu hizmet ile popüler olmaya başladı.

Zaman zaman baz? yaz?lar okumak yerine bu olaylarla ilgili video izlemek ve bu ?ekilde bilgi almak çok daha etkili olabilir. Hatta insanlar?n okumay? sevmedikleri ve buna nazaran her zaman izlemeyi tercih ettikleri dü?ünülürse, video ile anlat?m?n etkili olmas? kaç?n?lmaz bir sondur. Videolar?n internet üzerinde önemli bir içerik olu?turdu?u ve bilgi verme konusunda da s?kça kullan?ld??? görülebilir. Bu kullan?mlar?n giderek geli?mesi sonucunda gelinen nokta ise online görü?meler sonucunda bilgi al?nmas? ve bu ?ekilde bir hizmet sa?lanmas?d?r.

?nternet ortam?nda çe?itli uzmanlar? bir araya getirerek buradan randevu al?nmas?n? sa?layan ve yaln?zca bilgisayar ba??nda oturarak isteyenlerin bir psikolog ile görü?tü?ü, isteyenlerin bir diyetisyen ile görü?tü?ü veya aile terapisi uzman? ile bire bir görü?me gerçekle?en bir sistem ortaya ç?km??t?r. Bu sistem, kacdakka.com adresinde hizmete girmi? ve videolu anlat?mlar?n çok daha üst boyutu ve profesyoneli olmu?tur. Video yerine direkt olarak canl? görü?meler sa?layan ve bu sistemde kay?tl? olan uzmanlar arac?l???yla insanlar?n hizmet almas?n? sa?layan bu sistem, profesyonel bir çal??ma anlay???na sahiptir. Son zamanlarda birçok insan?n dikkatini çekmesinin ard?ndan teknolojinin faydal? kullan?m? gözler önüne serilmi?tir.

 

Nedir Bu Kacdakka.com?

 

Kacdakka.com’da istenilen hizmete ait olan odaya kat?lma butonu t?klan?r ve ard?ndan da buradan kay?t i?lemi gerçekle?tirilir. Kay?d?n ard?ndan girilen oda sayfas?nda bir oda ba?lang?ç saati belirir ve sonras?nda ise kullan?c? bekleme odas?na otomatik olarak yönlendirilir. Burada hizmet veren ki?ilerin kendilerine ait olan odalarda ki?iler bekleme sürecine girer ve belirlenen süreler aras?nda bire bir bir görü?me gerçekle?tirilir. Bekleme odas?na al?nan kullan?c?lar için oda sahibi taraf?ndan bir görü?me talebi yollan?r. Kullan?c? bu talebi kabul etti?inde de görü?me sayfas?na yönlendirme olur.

Bu görü?me talebinin kabul edilmesinin ard?ndan kullan?c?lar?n bilgisayarlar?nda kamera ve mikrofonun kullan?lmas? için bir izin istenir, bu izin bilgisayar ile alakal?d?r. Mikrofon ve kameraya onay verilmesi, oda sahibi ve ayn? zamanda uzman ki?i ile kullan?c? aras?ndaki ileti?imin sa?lanmas? için tek yoldur. Bu iznin de verilmesinin ard?ndan görü?me sayfas? belirir. Oday? açan ki?i belirli bir s?ra içerisinde odada beklemeden olan kullan?c?larla görü?meye ba?lar. Zaman doldu?unda ise s?radaki ki?i ile görü?me ba?lat?r. Bu görü?meler bire bir ki?iler aras?nda geçmekte ve di?er bekleyenler kullan?c? ve oda sahibi aras?nda geçen konu?malar? hiçbir ?ekilde duyamaz.

Bu tür bir hizmet sunan kacdakka.com, internet dünyas?n?n ileti?imdeki kolayl???n? kullanarak insanlar?n dan??maya ihtiyaç duyduklar? konularda, uzmanlarla aralar?nda bir ba? kurmakta ve gerekli bilgilerin en sa?l?kl? yöntemle al?nmas?n? sa?lamaktad?r. Onlarca uzman?n kay?tl? oldu?u ve bu sistem üzerinden hizmet verdi?i bilinmekte ve giderek popüler bir hale gelmesinden dolay? farkl? uzmanlar? da bünyesinde bulu?turmaya devam etmektedir.

Almak istedi?iniz bir hizmet için kacdakka.com adresi üzerinden seçim yapmak ve uzmanlarla bire bir görü?me sa?layarak birçok farkl? sorunlar?n?zdan kurtulabilir veya farkl? konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top