Keşfet

Voleybol’daki 24 Kural ve Bu Kuralların Detayları

Hem Türkiye hem de dünyada en sevilen spor dalları arasında voleybol yer almaktadır. Peki bu sporun oluşmasını sağlayan en önemli kurallar nelerdir?

Ülkemizde de de?er gören ve birçok insan taraf?ndan takip edilen spor dallar? aras?nda yer alan voleybol, 1885 y?l?nda Amerika’da icat edilmi?tir. Y?llar içerisinde geli?en ve ?u andaki yap?s?na ula?an bu spor dal?, tüm dünyada en çok takip edilen tak?m sporlar? aras?na da ad?n? yazd?rmay? ba?ard?. Üstelik voleybol kurallar?n?n çok karma??k olmamas? ve kad?nlar için de çok uygun bir spor olmas? da voleybolun sevilmesini sa?layan özellikler aras?nda yer ald?. Olimpiyatlar?n düzenlenmeye ba?lamas?n?n ad?ndan olimpiyat sporlar? aras?nda da yerini alan voleybol, y?llar içerisinde popülaritesini art?rd? ve zaman içinde geli?erek çe?itli kurallara sahip oldu.

Voleybol kurallar? ve bu spor dal?n?n oynan??? hakk?nda herhangi bir bilgi sahibi olmayanlar için ?u bilgiler payla??labilir: 

Öncelikle voleybol, alt??ar ki?iden olu?an iki tak?m aras?nda oynanmaktad?r. Sahay? tam ortadan ikiye ay?ran filenin üzerinden, topu kar?? tak?m?n sahas?n?n içine dü?ürmek bu spordaki as?l amaçt?r. Sahada, 3 ki?i fileye yak?n pozisyonda, 3 ki?i de daha geride ve savunma pozisyonunda yer al?r. Ayr?ca voleybol kurallar? aras?nda en de?i?mez özelliklerden bir tanesi de, oyuncular?n saat yönünde dönerek oynamalar?d?r. Voleybol topunu kar?? tak?m sahas?na dü?ürmeyi ba?aran tak?m, bir say? kazanm?? olur.

Voleybolda; man?et, servis, blok, savunma, smaç gibi hareketler yer almaktad?r. Topa vuru? biçimlerine ve amaca göre farkl? isimler alan bu hareketler, voleybolun temelleri aras?nda yerini al?r. Voleybolda, genel olarak 24 kural yer almaktad?r. Bu kurallar, bu sporu anlamak için gereklidir.

 

24 Kural Nedir?  

 

 1. Voleybol’da oyun servis at??? ile beraber ba?lar. Tek kol veya elle topu fileye de?direrek veya de?dirmeden, topun filenin üzerinden rakip sahaya geçmesi ?eklinde gerçekle?ir.
 2. Hakem düdü?ü çald?ktan sonra, servis atacak oyuncu 8 saniye içerisinde servis at???n? kullanmak zorundad?r.
 3. Bir oyuncu ard arda topa iki kez vuramaz. Voleybol kurallar?ndaki bu detay unutulmamal?d?r.
 4. Tak?mlar yaln?zca 3 pas yapabilirler ancak bu say?ya blok pas? dahil de?ildir.
 5. Oyuncular topa herhangi bir yerleri ile temas edebilirler.
 6. Servis at?l?rken, arka tarafta duran oyuncular, ön tarafta duran oyuncular?n önüne geçemez.
 7. Voleybol kurallar?nda, voleybol RALLY say? sistemine göre oynana bir spordur.
 8. Setler en az 2 say? farkla 25 say?ya ula??ld???nda sona erer.
 9. Bir tak?m bir rally yani say? kazand???nda hem say? hem de servis atma hakk? kazan?r.
 10. Servis hakk? kazanan tak?m saat yönünde bir tur döner. Bu durum her say? kazan?ld???nda devam eder.  
 11. Voleybolda her tak?mda 6 oyuncu yer almal?d?r.
 12. Voleybolda, her set için 6 oyuncu de?i?tirme hakk? yer almaktad?r.
 13. Her bir oyuncu, oyuna bir defa girebilir ve bir defa ç?kabilir.
 14. Top, oyun çizgileri de dahil olmak üzere yere de?di?inde say? kabul edilir.
 15. Top çizgilerin d???nda yere de?diyse;
 16. Oyun alan? d???nda bir cisme, tavana ya da ki?iye top de?erse
 17.  Antene, kablolara veya direklere çarparsa, bu durumlar hariçtir.
 18. Voleybol kurallar?nda, bir oyuncu orta çizgi üzerinden, filenin alt?ndan rakibin sahas?na girebilir.
 19. Bir oyuncu topla oynarken fileye temas etmesi yasakt?r.
 20.  Rakibin servis at???na blok yap?lmaz.
 21. Her tak?m her set içerisinde en fazla 2 mola alabilir.
 22. Maç? önde götüren tak?m 8. Ve 16. Say?y? ald???nda 60 saniyelik otomatik bir mola verilir.
 23. Setlerin aras?ndaki dinlenme süresi 3 dakikad?r.
 24. Her setin ard?ndan tak?mlar oyun alanlar?n? de?i?tirirler. Sonuç setinde önde olan tak?m 8. Say?ya ula?t???nda ayn? pozisyonlar korunarak oyun alanlar?nda de?i?iklik sa?lan?r.

 

Voleybol kurallar? yaln?zca bunlarla ibaret de?ildir ancak oyunun sa?l?kl? bir ?ekilde yürütülebilmesi için bu 24 kural?n bilinmesi ve uygulanmas? gerekmektedir. Bu kurallardaki aksamalar veya yanl??l?klar, tak?m?n say? kaybetmesine, ceza almas?na neden olur.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top