Dünya

Web Sitesi Tercüme Neden Önemlidir?

Profesyonel web sitesi tercümesi başarılı küresel şirketlerin vazgeçilmez bir bileşenidir.

Siteler üzerinden gerçekle?tirilen e-ticaret, dünya genelinde trilyon dolarlar?, ülkemizde milyar liralar? bulan devasa pazar pay?na sahiptir.

E-ticaret, gerek büyük yat?r?m ?irketlerinin, gerek KOB? veya esnaflar?n ad?m atmaya neredeyse mecbur olduklar? bir sektör haline gelmi?tir. Elbette küresel bir marka olu?turmak,  yurt d???na aç?lmak isteyen ?irketler için bu durum daha farkl?d?r ve birtak?m zorluklar? da beraberinde getirir. Bu zorluklar?n ba??nda dil engeli gelmektedir.

Her geçen gün daha fazla insan, ülkelerinde bulunmayan ?irketlerden online al??veri? yap?yor. Buna ra?men birçok ?irket bunun önemini kavrayamamaktad?r. Oysaki çok dilli bir site, yeni pazarlar? test etmek ve uluslararas? ticaretin kap?s?n? aralamak için mükemmel bir yoldur.

Web sitesini hedef pazar izleyicisinin diline tercüme etmek, ziyaretçileri iki kat?na ç?karacak ve böylece çevrim içi pazar yerlerine ba?ar?yla nüfuz etme ?ans? artacakt?r.

Bu durum 2011 y?l?nda yap?lan bir anketle gözler önüne serilmi?tir. Avrupa birli?ine ba?l? 27 ülkede yap?lan “Online kullan?c? dili tercihi” ba?l?kl? Eurobarometre anketinde, ankete kat?lanlar?n  %57’sinin kendi dillerinde mevcut olmayan sitelere girdi?i belirtilmi?tir.

Ara?t?rman?n di?er bölümünde ise farkl? dillerdeki sitelere giren ?nternet kullan?c?lar?n?n, ürünleri veya sunulan hizmetleri sat?n almak için ne s?kl?kta ziyaret ettikleri sorulmu?tur. Kullan?c?lar?n %42’si sitelerin dilini anlamad?klar? için çok s?k ziyaret etmediklerini belirtmi?lerdir.

Bu durum farkl? dillerde site tercümesi yapmayan ?irketlerin, potansiyel tüketicilerin neredeyse yar?s?n? kaybetti?i anlam?na gelmektedir.

Web Sitesi Tercümesi Birçok Avantaj Sa?lar

Markala?ma yolunda ilerlemek isteyen bir ?irket için web sitesi tercümesi, ilk ve en önemli ad?md?r. Bütün avantajlar bu ad?mdan sonra gelmektedir.

Sayg?nl?k: Tercümelerle donat?lm?? bir sat?? sitesi dünya genelinde daha sayg?n ve profesyonel görünür. Bu durum farkl? kültür ve dillerdeki insanlar? etkileyerek küreselle?me yolundaki ?irketlerin güvenilirlik kazanmas?na ve insanlar üzerinde ciddi bir ikna gücü elde etmesine neden olur.

Seo ?çerik: Site tercümesinin yeni pazarlara aç?lmay? sa?lamas?n?n yan?nda bir di?er avantaj? da, arama motoru optimizasyonunu iyile?tirebilmesidir. Ancak bu durum göründü?ü kadar kolay de?ildir. Çünkü farkl? ülkelerdeki insanlar ayn? türde bilgileri ararken farkl? anahtar kelimeler ve cümleler kullan?r. Bu nedenle sadece dilleri çevirmek yeterli de?ildir. Tercüme, kültürel olarak da ülkelere uygun hale getirilmelidir. Bu zor ancak çok etkili sistemi ba?ar?yla uygulayan ?irketler, yüksek reklam bütçeleri harcamaks?z?n tan?t?mlar?n? rahatl?kla yapabilmektedir.

Web sitesindeki hizmetler ba?ka bir dile tercüme edildi?inde siteye daha fazla içerik eklenmi? olacakt?r. E?er tercüme bir de?il on dilde yap?lm??sa site on kat daha zengin bir içeri?e sahip olacak ve arama motorunda üst s?ralara yerle?erek daha fazla mü?teri potansiyeli kazanacakt?r.

Rekabet: ?irketlerin her zaman rakiplerine kar?? avantaj sa?lama iste?i ola?and?r. Web sitesi tercümesi yapt?ran küresel bir ?irket, yapt?rmayan rakibine kar?? ezici bir üstünlük sa?layacakt?r.

Profesyonel Tercüme Hizmetleri Önemlidir

Web sitesi tercüme edilirken basit bir çeviri ço?unlukla yetersizdir. Bir sitenin tasar?m?n?n, görüntüsünün, tarz?n?n her bir ülkeye veya pazara hitap edebilmesi için ba?ar?l? olarak uyarlanmas? gerekmektedir.

Çeviri ve çeviriye ba?l? kültürel uygunluk çok karma??kt?r ve profesyonel bir yakla??m ister. Ancak baz? ?irketler h?zl? ve kolay oldu?u için bu hatay? “Google Çeviri” gibi “makine” çevirilerine emanet ederek yapmaktad?r. Bu teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin tüm ayr?nt?lar? hesaba katamaz. Ayr?ca çok zay?f bir çeviri sa?lar ve tercüme edilen metnin kalitesi orijinal metnin kalitesine asla benzemez.

Makine çevirisi, kelime birle?imlerini anlams?zca yapt???ndan dolay? mant?ksal cümleler yerine, ba?lant?s?z ve kafa kar??t?r?c? cümleler ortaya ç?kar?r.

Bu çeviri yöntemini kullanan siteler ‘kalite d???’ olarak i?aretlenir ve arama s?ralamas?nda en geride olurlar.

Web sitesi tercümesi, yabanc? kullan?c?lar?n rahatça dola?abilecekleri ve rahat hissedebilecekleri ?ekilde, estetik görünümlü, yerelle?tirilmi? para birimlerinin, noktalama i?aretlerinin, ülkelere özgü ölçü birimlerinin ayr?nt?s?yla belirtildi?i bir yap?da olmal?d?r.

Ayr?ca çevirdi?i dil ana dili olan, o ülkenin kültürüyle yeti?mi? tercümanlar?n çeviriyi yapmas? önemli ve etkili olacakt?r. Kald? ki her ülkenin kendine özgü konu?ma tarz?n?n d???nda ülke içinde yerel lehçelerin, a??zlar?n bölgeden bölgeye de?i?mesi kaliteli bir site için bu durumu zorunlu k?lmaktad?r.

Uluslararas? olmak isteyen bir ?irket, web sitesi tercüme ile i?inde prestij kazan?r ve rakiplerinden aç?k ara önde olur. Çok dilli bir site sunmak, yaln?zca k?sa vadeli bir rekabet avantaj? sa?lamakla kalmaz, ayn? zamanda çok dilli web sitelerinin istisna de?il kural haline gelece?i muhtemel bir gelecekte ?irketin iyi bir konumda olmas?na olanak tan?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top