Teknoloji

Yerli LTE Baz İstasyonu İçin İlk Adım Atıldı

Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi’nde yerli LTE baz istasyonu hakkında iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Türk Telekom, i?tiraki Argela’n?n da içerisinde yer ald??? ve Savunma Sanayi Müste?arl??? taraf?ndan hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk yerli LTE baz istasyonu projesi ULAK’ta sat??a ili?kin i? birli?i sözle?mesini Mobil Dünya Kongresi’nde imzalad?.

?mza töreninde yap?lan de?erlendirmelerde milli teknolojilerin ne kadar önemli oldu?una de?inen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yard?mc?s? Cengiz Do?an, “Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yat?r?mlar?m?zla Türkiye’nin dijital dönü?ümüne liderlik ediyoruz. Yerli teknolojilerin üretimi, stratejik olarak öncelik verdi?imiz alanlar?n ba??nda geliyor. Bu do?rultuda, i?tirakimiz Argela ile birlikte ülkemizin ilk yerli LTE baz istasyonu projesi olan ULAK’? geli?tiren ekip aras?nda yer al?yor olmak bizim için çok önemli. Tüm donan?m ve yaz?l?m bile?enleri yurt içinde Türk mühendisleri taraf?ndan geli?tirilen ilk yerli LTE baz istasyonumuzu, yak?nda canl? ?ebekemizde kullanmaya ba?layaca??z. Türkiye’nin teknoloji ithalat?na ba??ml?l???n? azaltmas? anlam?nda oldukça önemli bir proje olan ULAK’?n önümüzdeki dönemde LTE-A ?ebekemizde kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? için çal??malar?m?za son h?zla devam ediyoruz. Türkiye’de yerli üretimi ve kullan?m?n? desteklemek ve dolay?s?yla cari aç???n dü?ürülmesine katk? sa?lamak ad?na büyük önem ta??yan bu proje, bugün milyonlarca kullan?c?ya hizmet veren geli?mi? teknolojik altyap?m?zda yerini alarak hizmet kalitemizi daha da yükseltecek. ULAK’?n yan? s?ra, Aselsan taraf?ndan baz istasyonlar?nda kullan?lmak üzere geli?tirilen ilk yerli anteni de en k?sa zamanda ?ebekemizde test etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top