Keşfet

Basketbol Ekipmanları ve Basketbol Ayakkabısı Seçimi

Basketbol malzemeleri arasında en önemli ayrıntı, basketbol ayakkabılarının seçimidir. Böylece ayağın güvenliği, rahatlığı ve sağlığı sağlanabilir.

sponsorlu

Basketbol, futbolun ard?ndan dünyada en çok sevilen ve takip edilen bir tak?m sporudur. Hatta baz? ülkelerde basketbol taraftarlar?, futbol taraftarlar?ndan çok daha fazlad?r ve bu ülkelerde basketbol ilgi ile takip edilmektedir. Ülkemizde de basketbola olan ilgi sürekli olarak artmakta ve birçok insan bu spor dal? ile ilgilenmektedir. Basketbol, 5’er ki?ilik iki tak?mdan olu?an bir spor dal?d?r. 10’ar dakikal?k 4 periyottan olu?an bu sporda, basketbol ekipmanlar? da di?er sporlara göre farkl?l?k göstermektedir.

Öncelikle basketbol topu 600-650 gr a??rl???ndad?r ve 75-78 cm çevre uzunlu?una sahiptir. Bu oyun topun elle kontrolünü içerdi?inden oyun içerisine topa ayak ile vurmak yasakt?r. Belirli ölçüleri olan basketbol sahas?n?n zemini ise toprak, parke veya beton olabilir. Basketbol çemberinin iç çap? ise 45 cm olarak belirlenmi?tir. Potan?n boyu ise Pota çemberine ba?l? olan filenin rengi beyazdan ba?ka bir renk olarak tercih edilemez. Bu filenin alt? aç?kt?r ve basketboldaki amaç, rakip tak?m?n oyuncular?n? geçerek basketbol topunu çemberden geçirmektir.

Basketbolun kendine özel topu, sahas?, kurallar? mevcuttur. Bunun yan?nda basketbol ayakkab?s?, basketbol k?yafetleri ve di?er malzemeler de basketbol sporuna en uygun ?ekilde üretilmi?tir. Özellikle basketbol ayakkab?lar? tüm dünyada özel olarak üretilmekte ve di?er spor ayakkab?lar?ndan farkl? özellikler bar?nd?rmaktad?r.

Basketbol Ayakkab?s? Nas?l Seçilir?

Her spor dal? gibi basketbol da belirli bir donan?m gerektirmektedir. Yaln?zca spor dal? hakk?nda bilgili ve yetenekli olman?n yan?nda bu sporu sa?l?kl? ve do?ru bir ?ekilde sürdürmek için kullan?lan malzemelerin de do?ru seçilmesi gerekir. Basketbolun temel malzemesi ise basketbol ayakkab?lar?d?r. ?yi bir basketçi olmak, biraz da basketbol ayakkab?s?n? iyi seçmekle alakal?d?r.

Birbirine benzeyen tasar?mlara sahip olan birçok farkl? markada basketbol ayakkab?lar?n? görmek mümkündür. Sektörde yaln?zca bu alanda üretim gerçekle?tiren markalar da mevcuttur. Bu ayakkab?lar?n görünümlerinde de?i?iklikler olurken genel olarak tasar?msal aç?dan benzerdir. Ancak do?ru basketbol ayakkab?lar?n? seçmek çok önemlidir. Çünkü basketbol, birbirinden farkl? hareketleri ve hamleleri içeren, ayak ve el koordinasyonunun gerekti?i, sürekli olarak ani hareket, atlama veya z?plama gibi hareketler içeren bir spor dal?d?r. Denge ve koordinasyon sa?lan?rken ayak bile?i korumas?n?n da sa?lanmas? için basketbol ayakkab?lar?n?n seçimi çok önemlidir. Ayakkab?da; dayan?kl?l?k, destek, darbe emme gibi özelliklerinin mevcut olmas? gerekir. Basketbol ayakkab?lar?n?n bilek k?sm?n? kapatmas?n?n sebebi, darbelere kar?? koruma a?amas?nda yüksek performans göstermek zorunda olmas?d?r. Hatta oyun stiline göre de basketbol ayakkab?lar? aras?ndan seçim yap?labilir.

Basketbol ayakkab?lar? giyildi?inde, ki?iler olabildi?inde güvende hissetmelidir. Ayak yaralamalar?n? önlemek ve aya?a destek sa?lamak için basketbol ayakkab?lar? seçimi büyük önem ta??r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top