Keşfet

Cialis Yan Etkileri Nedir? Cialis Nasıl Kullanılır?

Cialis hapının birçok yan etkisi bulunmakta ve aynı zamanda çeşitli hastalıklara sahip olan insanların kesinlikle kullanmaması gerekmektedir.

Cialis, erkeklerde görülen erektil disfonksiyon yani halk dilinde iktidars?zl?k olarak bilinen hastal?kta tedavi amac?yla kullan?lan bir ilaçt?r. Hatta son y?llarda yap?lan ara?t?rmalarda iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde de kullan?ld??? belirlenmi?tir. ?lac?n üretilmesindeki as?l amaç ise bir erke?in cinsel ili?kiye ba?layacak ya da devam ettirecek yeterli ereksiyona sahip olamamas? ya da sahip olunan ereksiyonu devam ettirememesi gibi sorunlar?n çözümü içindir.

Ad?na cialis denen bu ilac?n kullan?m? baz? durumlarda sak?ncal? olabilir. Bu durumlar aras?nda; tadalafile kar?? alerjik olmak, gö?üs a?r?s? ve kalp problemleri için nitrat içeren ilaçlar kullanmak, kalp hastal??? ya da kalp ritimleri problemleri, son 90 gün içerisinde geçirilmi? bir kalp krizi, son 6 ay içerisinde geçirilmi? inme ya da konjektif kalp yetmezli?i, anjina, yüksek ya da dü?ük kalp bas?nc?, karaci?er hastal???, böbrek hastal???, orak hücreli anemi, kan hücresi bozuklu?u, hemofili gibi kanama bozuklu?u, mide ülseri, retinitis pigmentosa, penis ?ekil bozuklu?u vb. rahats?zl?klar yer almaktad?r.

Baz? ara?t?rmalarda cialis hap?n?n gözün optik sinirine kan ak?m?n? azaltarak ani görme kayb?na neden oldu?u belirlenmi?tir. Bu yan etkinin cialis hap? kullananlar aras?nda nadir görüldü?ü belirtilmi?tir. Görülen hastalar?n ço?u ise 50 ya? üzerinde olan ve sigara içen erkeklerdir. Ancak yine de bu tür bir hap kullan?lmadan önce mutlaka doktora dan???lmal? ve ard?ndan da ba?lanacaksa cialis kullanmaya bu ?ekilde ba?lanmal?d?r.

Nas?l Kullan?l?r?

Cialis, doktorlar taraf?ndan reçete ile verilen ve eczanelerde sat?lan yasal bir ilaçt?r. Doktor taraf?ndan önerilen dozajda ve önerilen sürede kullan?lmas? tavsiye edilmektedir. Bu ilac?n aç veya tok karna al?nabildi?i bilinmektedir. Bütün halinde yutulmal?d?r. K?rmak veya yar?m almak etkinli?ini azalt?r. Cialis, cinsel uyar?lma olu?tu?u durumlarda erke?in ereksiyon elde etmesine yard?mc? olur. Cinsel uyar? olmadan kendili?inden bir ereksiyon görülemez.

Her gün kullan?lan günlük 5 mg cialis tedavisinde bir doz unutulur ve kullan?lmaz ise, ertesi gün tedavi kald??? yerden devam ettirilmelidir. Unutulan doz ekstra olarak al?nmamal?d?r.

Cialis hap?ndan a??r? doz al?nd???nda ise; acil olarak 155 veya Ulusal Zehir Dan??ma Merkezi 114 aranmal?d?r. Merkez, Türkiye’de tedavi amac?yla kullan?lan ilaçlar, böcek ilaçlar?, tar?m ilaçlar?, mantarlar veya çe?itli bitkilerle gerçekle?en zehirlenmelerden zehirli hayvan ?s?rmalar? ve sokmalar?na kar?? farkl? zehirlenmelerde hem halka hem de sa?l?k çal??anlar?na yönelik olarak hizmet vermektedir.

Cialis kullan?m?, alkole ba?l? olan baz? yan etkileri art?rabilmektedir. Bu nedenle alkol ile birlikte tüketilmemesi gerekir. Greyfurt veya greyfurt suyu bu ilaç ile etkile?ir ve tehlikeli yan etkilere neden olabilir. Beraber kullan?lmas? kesinlikle önerilmemektedir. Bu ilaç, erektil disfonksiyon tedavisi amac?yla kullan?lan viagra ile levitra ile beraber kullan?lmamal?d?r.

Cialis Yan Etkileri

Bu ilaç al?nd?ktan sonra olu?an birçok durumla ilgili doktora dan???lmas?nda fayda vard?r. ??te cialis hap?n?n yan etkileri:

 • Görmede de?i?iklik veya ani görme kayb?
 • Kulaklarda ç?nlama eve ani duyma kayb?
 • Gö?üs a?r?s?, a??rl?k hissi, terleme, hasta hissetme
 • Düzensiz kalp at???
 • Ellerde veya ayaklarda ?i?lik, nefes darl???
 • Nöbet
 • Ba? dönmesi, bay?lma hissi
 • Peniste a?r? veya 4 saatten uzun süren ereksiyon

Bu gibi etkiler görüldü?ünde t?bbi müdahale gerekebilir. Daha hafif olan yan etkiler ise ?u ?ekildedir:

 • Yüz ve boyunca k?zar?kl?k, gö?üste s?cakl?k
 • Burun t?kan?kl???, hap??rma, bo?az a?r?s?
 • Ba? a?r?s?
 • Haf?za sorunlar?
 • ?shal, mide bozulmas?
 • Kas a?r?s?, s?rt a?r?s?
Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top