Keşfet

Enerji Kimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgeleri, tüm binalar için zorunlu hale gelmiştir.

sponsorlu

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 say?l? olan Enerji Verimlili?i Kanunu’na ba?l? olarak ç?kar?lan Binalar Enerji Performans? Yönetmeli?i’ne göre, binalardaki enerjinin ve enerji kaynaklar?n?n verimli kullan?lmas?n? amaçlayan, ayn? zamanda enerji israf?n? önleyerek hem bina ve ev sahiplerinin hem de ülkenin ekonomisine katk? sa?lamas? amaçlanm??t?r. Binalar?n asgari enerji ihtiyac? ve belirlenmekte ve enerji tüketim s?n?fland?rmas?, sera gaz? sal?m? seviyesi, yal?t?m özellikleri, ?s?tma/so?utma sistemlerinin verimli çal??mas? ile ilgili belgeler içermektedir.

Asl?nda enerji kimlik belgesi, buzdolaplar?nda, çama??r makinelerinde veya di?er beyaz e?yalarda yap?lan enerji s?n?fland?rmas? i?leminin binalar için yap?lmas?d?r. Bu s?n?fland?rmalar ise A’dan G’ye kadar yap?lmaktad?r. A s?n?f?, beyaz e?yalarda da oldu?u gibi en verimli seviyedir. G s?n?f? ise en dü?ük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu s?n?fland?r?lmas?n?n gösterildi?i belgenin ad? ise enerji kimlik belgesi veya k?sa ismiyle ekb’dir.

Yeni yap?lacak binalar, enerji s?n?fland?r?lmas? konusunda en dü?ük C seviyesinde olarak in?a edilmelidir. C s?n?f?ndan daha dü?ük seviyede yap?lan yeni binalara iskan ruhsat? verilmemektedir. Mevcut binalar için ise böyle bir s?n?fland?rma mevcut de?ildir.

EKB Ne Zaman Al?nmal?d?r?

Bu konunun son zamanlarda gündemde olmas?na ra?men enerji kimli?i belgesi 1 Ocak 2011 tarihinden beri yap? ruhsat? alan binalar için zorunluluk halindedir. Bu tarihten önceki binalar ise mevcut binalar?n s?n?f?na girmektedir. Bu tarihten beri binalar için uygulanan  bu sistemde, mevcut binalar 2 May?s 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi almak zorundad?r. Bu belge sistemi; planlanan kullan?m süresi 2 y?ldan az olan binalar, toplam kullan?m alan? 50 metrekarenin alt?nda olanlar, seralar, atölyeler, münferit olarak in?a edilen depolar, ardiye, ah?r gibi mekanlar d???nda tüm binalarda zorunlu haldedir. Bu belge düzenlendi?i tarihten itibaren 10 y?l süre ile geçerlidir.

Enerji Performans? Neye Göre Belirlenir?

Binalardaki enerji performanslar? ?u ko?ullara göre belirlenmektedir;

  • Binan?n m2 ba??na dü?en y?ll?k enerji tüketimi
  • Bu de?ere göre CO2 sal?m?n?n hesaplanmas?
  • Bu de?erlerin referans bir binan?nki ile k?yaslanmas?
  • K?yaslama sonucuna göre binan?n A-G aras?nda bir s?n?fland?r?lmas? yap?lmaktad?r.

EKB Nas?l Al?n?r?

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi almak için Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? taraf?ndan yetkilendirilmi?, bünyesinde enerji kimlik belgesi uzman? istihdam eden Enerji Verimlili?i Dan??manl?k ?irketleri taraf?ndan düzenlenmektedir. Bu ?irketlerdeki uzmanlar, binay? inceler, yap?m y?l?, konumu, yönü gibi bilgileri al?r; binan?n hangi malzemelerden in?a edildi?ini ve yal?t?m durumunu, mantolama ve dö?eme a?amalar?n? ve daha pek çok faktörü de?erlendirir. Ald??? bilgiler do?rultusunda EKB uzman?, binan?n enerji performans?na göre gerekli hesaplamalar? yapar ve belgeyi üreterek gerekli kurumlara imzalat?r. Bu belgenin binan?n tamam? için haz?rlanmas? ?artt?r.

Enerji kimlik belgesinin bir nüshas? bina sahibinde bulunur ve bir nüshas? da bina giri?inde rahatl?kla görülebilecek bir yere as?l?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top