Moda

Hediye Seçerken Nerede Yanlış Yapıyorsunuz?

Hediye seçimi oldukça önemlidir. Peki hediye seçiminde nerelerde yanlış yapıyoruz? Farkında mıyız?

Hediye & Takı & Aksesuar

Hediye Seçerken Nerede Yanl?? Yap?yorsunuz?

Özel ve güzel günlerin unutulmayacak anlar?n? olu?turan k?s?m asl?nda hediyelerin verildi?i bölümdür. Çünkü insanlar sevdiklerine onlar? özel hissettirecek baz? hediyeler vermek ve ayn? ?ekilde de kar??l???n? almak ister. Hediyelerin fiyatlar?ndan çok hangi duygularla verildi?i önemlidir ve bu art?k herkesin benimsedi?i bir konu olmu?tur. Hediye verilen ve güzel vakit geçirilen zamanlardan bir tanesi de y?lba??d?r. Baz? kesimlerin Hristiyan adeti olarak gördükleri y?lba??, asl?nda noel kutlamas? de?ildir, yaln?zca yeni bir y?la sevdiklerinizle girmenin kutlamas?d?r. Bu nedenle y?lba?lar? ülkemizde de büyük bir co?kuyla kutlanmaktad?r. Her y?l insanlar, k?rm?z?ya boyanm?? sokaklarda veya evlerde, yeni bir y?l?n iyi geçmesi umuduyla güzel bir ak?am geçirirler. Bu güzel ak?amda da insanlar sevdiklerine hediye verirler. Ancak hala baz? konularda dikkat edilmedi?i için bazen olumsuz durumlarla kar??la?mak mümkündür.

Parfüm almaya bir son verilmeli

Hediye alacak olgunlu?a eri?ildi?inden beri, hediye dendi?inde akla ilk gelen parfüm olmu?tur. Özellikle renkli ve güzel ?i?eleri sayesinde hem göze hem de güzel kokular?yla duyulara hitap etti?i bilinmektedir. Özellikle hediye seçimi yapamayanlar, son çare olarak parfümü dü?ünürler. Ancak art?k bu kli?e seçimden vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü kimse bu numaralar? yemiyor! Bu nedenle parfüm almaktan art?k herkesin vazgeçmesi gerekir.

Kanka ile sevgiliyi kar??t?rmay?n

Kad?nlar hediye seçimi konusunda daha detayc? dü?ünmelerinden dolay? daha ba?ar?l?d?rlar. Ancak erkekler, özellikle i? romantizme geldi?inde ço?unlukla çuvallamaktad?r. Arkada?lar? ile fazla vakit geçiren erkekler, hediye seçimlerinde de arkada? grubuna göre dü?ünebilirler. Bir erke?in k?z arkada??na cüzdan, kitap, çerçeve veya kalem seti gibi hediyeler almas?, duygular?n? yans?tmas?nda pek yard?mc? olmaz. Bu tür hediyeler al?nd?ktan sonra k?zlar taraf?ndan gelecek tripsel tav?rlara haz?rl?kl? olmak gerekir. Bu kötü durumdan kurtulmak için bayan bileklik kombinleri dü?ünülebilir. Hatta sevgili bileklikleri, kad?nlar? hem duygusal hem de maddi yönden tatmin eden bir hediye seçimi olabilir.

Teknolojik geli?meleri uzaktan takip edelim

Teknolojik geli?melerin ürünleri her insan? heyecanland?ran seçenekler aras?ndad?r. Bu tür ürünler hem kad?nlar hem de erkekler için hem bir gereklilik hem de bir hobi haline gelmi?tir. Ancak y?lba?? gecesinde, saatler 12’yi gösterdi?inde olu?an co?kulu ve romantik ortamda, hediye paketinden ç?kan bir harddisk, çok da uygun olmaz. Ancak cebindeki cüzdanda hatr? say?l?r bir a??rl?k olanlar sevgilisine bir telefon ald???nda, o hediyenin uyum sa?lamayaca?? bir ortam olmayaca?? kan?s?nday?z.

Tak? ve Aksesuar ile “Kendim yapt?m” ç?lg?nl???

Baz? dönemlerde insanlar?n kendi el becerileri ile yapt?klar? hediyeler çok moda olsa da, art?k günümüzde bu tür hediyeler etkisini kaybetti. Çünkü art?k her önüne gelen bu tür hediyeler yapmaya ba?lad?. Böylece herhangi bir özelli?i de kalmad?. Bu nedenle bu tür hediyeler oldukça riskli olarak adland?r?lmaktad?r. Verilen hediyelerin güzel bir etki yaratmas? için yapan ki?inin oldukça yetenekli olmas? gerekir. E?er bu tür bir yetene?iniz yok ise tak? ve aksesuar kombinleri ?eklinde bir hediye tercih edebilirsiniz.

“Bana ihtiyac?n? söyle”

Bazen insanlar hediye al?rken, kar??s?ndaki insan?n yaln?zca ihtiyac?na odaklan?r. Bu gibi bir dü?ünce bir baban?n çocuklar? için alaca?? bir hediye için mant?kl? olabilir ancak sevgili veya e?ler için bu dü?ünce pek uygun de?ildir. Öncelikle y?lba?? gecesinde sevdi?iniz insana kendisini özel hissedecek bir hediye vermelisiniz. Bu nedenle kimse sevgilisine veya e?ine “bana ihtiyac?n? söyle onu alay?m sana” gibi bir cümle kurmamal?d?r.

Noel Baba olmay? Noel Baba’ya b?rak?n 

Y?lba?? gecesi herkes yaln?zca k?rm?z? hediyeler almal? mutlaka y?lba??n? yans?tan seçimler yapmal? gibi hisseder. Ancak bu oldukça yanl?? bir durumdur. T?pk? di?er özel günler gibi bugünde de herhangi bir hediye tercih edilebilir. Bunlar?n özellikle y?lba?? ile ilgili olmas? veya k?rm?z? olmas? gerekmez. Zaman zaman noel baba figürü olan çe?itli süsler veya yast?klar güzel olabilir ancak bunun için kendinizi zorlaman?za gerek yok. Noel Baba o i?i halleder.

Bonus Tavsiye

Kad?nlar, sevdikleri ile aralar?nda olan ba??n somutsal anlamda temsillerini çok be?enirler. Ayr?ca çe?itli tak? seçenekleri de bir kad?n için çok önemlidir. Ancak k?yafet seçme konusunda bile ba?ar?l? olan erkekler tak? seçme konusunda çok ba?ar?l? de?ildir. Bunun için de güzel internet sitelerinden sipari? verebilirler. Özellikle sevgili kombinleri yani ayn? bileklikten hem kad?nda hem erkekte olmas?, çiftler aras?nda s?cak bir ba? kurar. Bunu yaratmak için erkek bileklik kombinleri veya bayan bileklik kombinleri gibi seçenekler aras?ndan birbirine tak?m yap?labilir. Haz?r tak?m yap?lm??? bile bulunabilir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top