Keşfet

İş Elbiseleri ve İkaz Yeleğinin Kullanımı

İş elbiseleri arasında en çok tercih edilen ve güvenlik açısından da büyük faydalı olan, ikaz yelekleridir.

Birçok farkl? alanda çal??anlar, o i? yerine uygun çe?itli i? elbiselerini giyerler. Bu i? elbiseleri yaln?zca i? yerindeki nizami görünümü sa?lamak için giyilmez. Zaman zaman giyen ki?inin konumuna dair bilgi verirken, ço?unlukla da i? güvenli?i için üretilen özel elbiselerden giyebilirler. Örne?in; i?çi tulumu, i? güvenli?inin çok daha önemli bir hale geldi?i son zamanlarda en çok tercih edilen k?yafetler aras?nda yer al?r. ?lerleyen teknoloji sayesinde ve i? güvenli?inin de daha önemli bir hale gelmesi ile çok daha geni? kapsaml? haz?rlanan birçok i?çi k?yafeti mevcuttur. Çal???lan alana göre meydana gelen zorluklar da dü?ünüldü?ünde kaliteli yüksek ve daha dayan?kl? i?çi tulumlar? da üretilebilir ve kullan?labilir.

?? elbiseleri alan?nda kullan?lan ve ayn? zamanda günlük hayatta da baz? durumlarda kullan?lmas? gereken bir di?er giysi ise ikaz yele?idir. Özellikle trafik kazalar?n?n dünya genelinde büyük bir ço?unlu?unun nedeni ise bu yele?in kullan?lmamas?d?r. Yaln?zca farkl? i? gruplar? için de?il ayn? zamanda görünür olmas? gereken insanlar?n da kullan?m? asl?nda bir zorunluluktur. Böylece daha güvenli bir trafik, i? ve hatta sosyal hayat elde edilir. ?? kazalar?n?n önüne geçebilmek için kullan?lan ve s?kl?kla tercih edilen k?yafetler aras?nda ikaz yele?i yani bir di?er ad?yla reflektörlü yelek veya fosforlu yelek yer al?r.

Baz? i?çi gruplar?n?n yan? s?ra trafik polislerinin üzerinde de bu tür yeleklerden görmek mümkündür. Çünkü özellikle gece saatlerinde veya gündüz saatlerinde fark?ndal??? art?rmak için ikaz yele?i kullan?labilir. Bu yelek sayesinde, i? kazalar?n?n ve trafik kazalar?n?n önlenmesi amaçlan?yor. Bu amaç do?rultusunda üretilen ve iste?e göre bask?l? ikaz yele?i gibi farkl? modelleri de kullan?labilen bu yelekler, kazalar?n önemli ölçüde azalmas?n? sa?l?yor.

Örne?in; gece saatlerinde trafik kontrolü yapan bir polis memuru, yaln?zca arac? ile de?il ayn? zamanda üzerindeki ikaz yele?i ile de dikkat çeker. Veya karanl?k bir in?aat alan?nda çal??mas?na devam eden bir i?çi, ba?ka bir çal??ma arkada?? taraf?ndan ancak bu ?ekilde fark edilebilir. ?kaz yele?inin kullan?lmad??? alanlarda zaman zaman sonucu ölüme kadar giden önemli kazalar ya?anmakta ve bu i? kazalar? nedeniyle birçok aile korkunç bir dram?n içerisinde sürüklenmektedir. Bu gibi kötü durumlar?n önüne geçmek için ikaz yele?inin gerekli görülen her alanda kullan?lmas? gerekir. Hatta baz? çal??ma alanlar?nda bu yele?in kullan?m? zorunlu tutulmu?tur. ?? elbiseleri alan?nda en basit gibi görünen ancak insan hayat?na en büyük katk? sa?layan ikaz yele?i yani reflektörlü yelektir. Böylece uzun mesafelerden de fark edilmeyi sa?lar.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top