Keşfet

Saat Modasında Bambaşka Dokunuş: Welder

Saat modasında yön değiştiren ve kuralları alt üst eden Welder ile daha yakından tanışmaya ne dersiniz?

Bir k?yafeti en güzel ?ekilde tamamlayan saatler, ayn? zamanda insanlar?n ki?iliklerini ve tercihlerini en iyi yans?tan aksesuarlard?r. Asl?nda, bir saate bakarak bir insan?n duru?u hakk?nda birçok fikre sahip olmak mümkündür. Bu nedenle dünyadaki büyük saat markalar?, kendine has özelliklere sahip birbirinden ??k saatler üretmek için yar?? içerisinde girerler. Tam bu noktada; kendi tarz?yla, modelleriyle ve saatlerinin her birinin karakteristik özellikleri ile saat modas?na yön veren marka Welder Watch, di?er markalardan bir ad?m öne geçerek, insanlara bir aksesuardan çok daha fazlas?n? vaat eder. Welder’in vaatleri aras?nda; her saat tasar?m?n?n ayr? bir hikayesinin olmas? ve kendi kurallar?n? yaratmak isteyenlerin tüm arzular?na yan?t verebilecek tasar?mlara imza at?lmas? geliyor. Nitekim Welder saatlerinin tasar?mlar?na imza atan ?talo Fontana, saatlerinde belirli bir mesafeden tan?nabilecek farkl? özellikler yer ald???n? belirtmi?tir. T?pk? bu saat tasar?mlar? gibi, saatlere sahip olanlar da, belirli bir mesafeden bile fark?n? ortaya koyarak, üzerinde yaln?zca bir aksesuar de?il, kendine özgü karaktere sahip bir tasar?m ta??r.

 

Zaman ?çerisinde De?i?en Mood…

 

Zaman içerisinde birçok detay de?i?ir, olaylar?n ana konular? de?i?ir, koca bir hayat de?i?ir… Bu noktada de?i?ime ayak uyduran arkada?lar edinmek, insan hayat?ndaki en büyük ba?ar?lardan biri olabilir.

 

Welder Moody, zaman konseptinde kendine has bir koleksiyona sahip olan saatlerden olu?uyor. Zaman?n içerisinde de?i?kenlik gösterebilen moodlara göre bamba?ka duygulara, bamba?ka heyecanlara ve zevklere sahip olan saatler, tasar?mc?lar?n kendi dünyalar?ndaki de?i?imlerini yans?t?rken, asl?nda insanlar?n içerisinde bulundu?u de?i?kenlik duygusunun da en büyük yans?t?c?s? oluyorlar.

 

Welder Moody saatleri tasarlan?rken; bir yandan h?rç?nl???n ve k?zg?nl???n k?rm?z?ndan al?nan ilham, bir yandan huzur ve sakinli?in ye?ilinden al?nan hissiyat ile dünya üzerinde benzeri olmayan tasar?mlara imza at?lm??t?r. Bu nedenle insan ruhunun içinde bulundu?u de?i?imleri en iyi anlayan tasar?mlar ortaya ç?km??t?r. Bunlardan bir tanesi de Welder’i dünyaca ünlü di?er markalardan bir ad?m öne geçiren photocromic camd?r. Birçok olaya, birçok farkl? insana, birbirinden farkl? mekanlara tan?kl?k eden insan ruhu gibi, Welder Moody saatleri de de?i?kenlik gösterebilen ve en önemlisi de ayak uydurabilen bir koleksiyona sahiptir.

 

5 dakika önce hissettiklerinizi, ?u anda hissetmiyor olabilirsiniz. Ancak bu duygu karma?as?n? iyi anlayan ve tüm duygu de?i?imlerine uyumluluk gösteren Welder Moody, her zaman yan?n?zda olacak…

 

Hayat, Ne Zaman Bitece?i Belli Olmayan Bir Macera!

 

Bilinmeyenler heyecanland?r?r ve bazen heyecanlanmak dünyan?n en güzel duygusu olabilir. Welder The Bold, heyecan ve maceran?n tutkunlar?na ne sunaca??n? iyi bilen bir koleksiyondan olu?uyor. Saatleri tasarlayan ?talo Fontano, bu tasar?mlarla ilgili olarak “Hayatta hep bilinmeyene aç?k oldum, bu yüzden hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok yaraland?m ancak yaralar?mda gurur duyuyorum.” diyerek, The Bold’un asl?nda nas?l bir temelde tasarland???n? ortaya koyuyor.

 

Bu hayat? enerjik ve maceraperest ya?ayanlar için benzersiz tasar?mlara sahip olan Welder The Bold; heyecan?n, gençlik enerjisinin ve ayn? zamanda da vintage görünümün bir arada bulundu?u; içerisinde kaybolmu?lu?u ve bilinmezli?i de bar?nd?ran, adeta bir maceran?n somut görüntüsü halinde saatler bar?nd?r?yor. Bu tasar?mlarla beraber, kendi ruh dünyas?n?n ?????nda bütün insanlar?n duygu dünyalar?n? yans?tan ?talo Fontano, Welder The Bold’u yarat?rken; hayat? h?rç?n ya?ayanlara, anl?k kararlar verip büyük ad?mlar atanlara, yap?lamayacaklar? yapanlara bir aksesuar sunmay? amaçlam?? ve ortaya dünyada dilden dile dola?an bir markan?n, dikkat çeken bir koleksiyonu ç?km??t?r.

 

Welder The Bold enerjisini, kalp at??lar?n?zda hissedebilirsiniz…

 

Türkiye’de Welder Saatleri ve Saat&Saat Anla?mas?

 

Tüm dünyada bilinen en büyük saat markalar? aras?nda yer alan Welder, koleksiyonlar? ve tasar?mlar? ile birçok aç?dan ad?m ad?m ilerlerken, Türkiye ve daha pek çok ülkede farkl? çal??malara imza atarak, bu tasar?mlar? daha çok insana ula?t?rmay? amaçlam??t?r. Türkiye’de Saat&Saat markas? ile yap?lan anla?man?n sonucunda, Türkiye pazar?na h?zl? bir giri? yapan marka, k?sa sürede be?enilerin yönünü de?i?tirmi? ve Türk kullan?c?lardan da tam not almay? ba?arm??t?r. Bu saatlere, koleksiyonlara ve Welder markas?n?n detaylar?na ula?mak isteyenler için Türkiye web sitesi olan https://www.welderwatch.com/tr adresinden yararlanabilir ve markan?n saat modellerine, fiyatlar?na, marka tasar?mc?lar?na ve koleksiyonlar?n hikayelerine ula?abilirsiniz.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top