Sağlık

Satın Alırken Yüzümüzü Kızartan 5 Ürün

Satın alırken insanları utanç içinde bırakan ve birçok bahane üretilmesine neden olan bazı ürünler vardır. İşte bu ürünler:

?nsanlar yaln?zca g?da veya giyim al??veri?leri yapmazlar. Bunlar?n yan?nda temizlik malzemeleri, ki?isel bak?m ürünleri, cinsel ürünler ve daha niceleri de vard?r. Marketlerden veya eczanelerden sat?n al?nan baz? ürünler ise al?c?lar?n yüzünün k?zarmas?na neden olur. Peki bu duruma neden olan ürünler hangileri?

Yüz k?zartan ürünler aras?nda gerek hijyen ürünleri, gerek bak?m ürünleri, gerek bir iç çama??r? çe?idi ve gerekse de cinsel ürünler yer alabilir. Bu ürünlerden hangisi olursa olsun birçok insan?n derdine derman olan ise; bu tip yüz k?zartan malzemelerin internet üzerinden sat?n al?nmas? olmu?tur. Ancak böyle bile zaman zaman utand?ran durumlarla kar?? kar??ya kal?nd??? görülebilir. Hatta birçok insan kendisine de?il de “bir arkada?? için sat?n ald???n?” söyleyerek bu durumun verdi?i utançtan kaçmaya çal???r. ??te kad?nlar?n ve erkeklerin sat?n almaktan çekindi?i 5 ürün!

Kad?n Pedi

?çinde bulundu?umuz geli?mi? dönemlerde kad?nlar?n regl dönemlerine dair bilgisi olmayan yoktur. Hatta baz? kad?nlar, bu durumun tamamen biyolojik bir mesele oldu?unu ve bu konuyla ilgili bir al??veri? utanç vermemesi gerekti?ini savunmu?tur, hatta bu konuda da hakl?d?rlar. Ancak baz? kad?nlar veya özellikle regl dönemini yeni yeni ya?amaya ba?layan genç k?zlar, kad?n pedi sat?n al?rken müthi? bir çekingenlik gösterir. Marketlerde al?nan birçok g?da ürünü aras?na saklanan kad?n pedi paketleri, küçük mahalle bakkallar?ndaki sat?c? ki?iden istenirken büyük bir utanca neden olabilir. Bu durumdan ho?nut olmayan kad?nlar, büyük marketlerin internet üzerinden sunduklar? al??veri? yöntemlerini tercih ederken; baz?lar? da regl döneminin milyarlarca kad?n taraf?ndan her ay ya?anmas?n?n art?k normal kar??lanmas? gerekti?ini savunur ve bu konuda bir ürün al?rken çekingenlik göstermez. Her iki yol da asl?nda bir kad?n?n ki?isel özelliklerine göre seçilebilir.

Prezervatif

Cinsel ürünlerin sat?n al?nmas?, ülkemizdeki en büyük utanç verici durumlardan bir tanesi olarak bilinir. Hatta kad?n pedinde ya?anan market kolayl???, prezervatif sat?n al?rken insanlar?n kar??s?na ç?kmaz. Prezervatifler, baz? marketlerde raflarda durmas?na ra?men baz? marketlerde ise t?pk? sigaralar gibi kapal? camekanlarda muhafaza edilir. Bu durumda da ürünü sat?n almak isteyen ki?iler, sat?c?dan bu konuda yard?m almak zorunda kal?r. Herhangi bir yard?m almas?na gerek kalmasa da, ürünlerin ücretini öderken ba?ka insanlar?n bu duruma ?ahit olmas?ndan dolay? utanabilir.

Günümüzde baz? insanlar?n prezervatif almaktan çekinmedikleri görülür ancak birçok insan hala bu ürünü al?rken, utan?lacak bir ?ey yapt??? hissiyat?na kap?l?r ve yüzü k?zar?r. Prezervatifi sat?n alan erkekler bu tür zor durumlarda kal?rken, ülkemizde bir kad?n taraf?ndan sat?n al?nd???n?n görülmesi pek mümkün de?ildir. Bu durumda kad?nlar?n bu tür al??veri?lerden uzak durdu?u veya uzak tutuldu?u dü?ünülebilir. Bu duruma çözüm olarak ise erkeklerin veya kad?nlar?n internet al??veri?ini tercih etmeleri, yüz k?zartan bu durumdan kurtulmalar? için en mant?kl? yöntemdir. Birçok internet adresi hatta prezervatif üreticileri online olarak sat?? gerçekle?tirmektedir.

Vibratör

Cinsel ürünlerden en kolay sat?n al?nan? prezervatif olabilir ancak insanlar?n tercihlerine veya zevklerine ba?l? olarak cinsel ürünler çok çe?itlilik gösterir. Hatta bu alanda ciddi bir ticaret görülmekte ve insanlar bu tür ürünleri sat?n almak için birçok ara?t?rma yapmaktad?r. Öncelikle bilmeyenler için vibratör, kad?nlar?n mastürbasyon yaparken kulland?klar? araçlard?r. T?pk? erkekler gibi kad?nlar?n da cinsel ihtiyaçlar? vard?r ve bu nedenle de bu tür ürünlere talep fazlad?r. Ancak erkekler de kad?nlar da bu tür ürünleri sat?n al?rken utan?rlar veya çekinirler. Bu nedenle bu tür ?eyleri daima internet üzerinden sipari? ederler. Ancak bu durumda bile hiçbir kad?n bir kargo görevlisinin kendisinin vibratör sat?n ald???n? bilmesini istemez. Bu durumda da internet üzerinden vibratör, dildo ve daha pek çok farkl? cinsel ürünü sat?n alanlar için internetteki sat?c?lar, kargolar? gizli bir ?ekilde göndermekte ve kargo paketinin üzerine, ürün ile ilgili herhangi bir bilgiye vermemektedir.

Vibratör, tüm dünyada çokça sat?lan bir seks oyunca??d?r, bu nedenle birçok sat?c? ürünleri aras?nda vibratör çe?itlerine de yer verir. ?nternet üzerinden bu tür bir ürünü sat?n almak ve bu ürünün gizli bir ?ekilde gönderilmesi de al?c?lar?n biraz daha az utanmas?n? sa?lar. Yüz k?zartan ürünlerin ba??nda vibratör türü ürünlerin gelmesi de, bu sat??lar?n en çok internet üzerinden yap?lmas?na neden olur. Türkiye’nin en büyük ürün sat?c?s? Pembe Bulutlar sitesinin bizimle payla?t??? sat?? istatistiklerinde de en çok sat?lan ürünlerin vibratör oldu?u görülmektedir.

Fantezi ?ç Giyim Ürünleri

Her ne kadar iç giyim sektörü ile alakal? çok fazla sorun olu?masa da, birçok kad?n bir erkek sat?c?lar günlük bir iç giyim ürününü dahi almak istemez ve bu durumda kald???nda da utan?r. Çünkü iç giyim malzemelerinin insan?n özeli oldu?u dü?ünülür. Ancak günümüzde büyük iç giyim ma?azalar? da dahil olmak üzere bu utanc?n biraz daha önüne geçilmi?tir.

?nsanlar?n almaktan utand?klar? ürünler aras?nda ise fantezi iç giyim ürünleri olarak tan?mlanan seksi çama??rlar, gecelikler ve çe?itli ürünler yer al?r. Kad?nlar jartiyerli tak?mlar? herhangi bir iç giyim ma?azas?nda bulabilirler. Ancak bunu al?rken s?k?nt? ya?arlar. Bir erke?in e?ine veya sevgilisine hediye olarak bir iç giyim ürünü almas? ile az görülen bir durumdur. Çünkü erkekler bu durumda daha çok yüzü k?zaran taraf olmu?tur. Ortak payda ise, fantezi kostümleridir. Kad?nlar veya erkekler, fantezilerinin ve arzular?n?n do?rultusunda baz? k?yafetleri ve kostümleri tercih edebilir ancak bu ürünler de t?pk? di?erleri gibi internet üzerinden al?n?r. ?nsanlar?n böyle tercih etmesinin nedeni ise bu al??veri?i olabildi?ince gizli tutmakt?r. Yüz k?zartan durumdan kurtulmak için ise bu ürünleri gizli paketler içerisinde servis eden sat?c?lar? tercih ederler.

Ertesi Gün Hap?

Kad?nlar?n kendini kötü hissetti?i ve eczaneden sat?n al?rken çe?itli bahaneler ve yalanlarla kendisine ait olmad???n? gösterme çabas?nda oldu?u bir üründür. Bu ürün, korunmas?z bir ?ekilde yani prezervatif olmadan ya?anan cinsel birle?menin ard?ndan, kad?n?n hamile kalmas?n? engelleyen ve cinsel birle?meden sonra 72 saat içerisinde tüketilmesi gereken bir hapt?r. Eczanelerde sat?lan bu ilaç, do?um kontrol hap? olarak da bilinir. Ancak bu hap? bazen regl döneminde sorun ya?ayan ki?ilere de doktor taraf?ndan verildi?i ve cinsel bir durum söz konusu olmamas?na ra?men sat?n al?rken büyük s?k?nt? ya?ad??? da kad?nlar taraf?ndan bilinen bir durumdur. Eczaneden bir ürün sat?n al?rken daha az çekinilmesi gerekti?i dü?ünülse de kad?nlar?n yüzünü k?zartan en ciddi durumlar aras?nda ertesi gün hap? sat?n almak yer al?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top