Sponsor Haberleri

Sigaranın Vücuda Zararları Nelerdir?

Sigara kullanmanın kötü bir alışkanlık olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak yine de milyonlarca insan bu kötü alışkanlığa devam etmekte ısrar ederler.

Sponsorlu

Farkl? yöntemlerle b?rak?lmas? kolay olsa da birçok insan sigaran?n gerçek zararlar?ndan haberdar olmad??? için bu konuyu ask?ya al?r. Ancak sigara, di?er zararl? maddeler gibi vücuttaki tüm sistemi kötü etkileyen ve bir o kadar da tüketen bir unsurdur. Üstelik sigara kullanan ki?iler birçok hastal??? çok daha a??r ya?amakta, birçok hastal??a kolay yakalanmaktad?r.

Öncelikle sigara içmenin en d?? ve temel konusu, bulunulan ortamlarda a??r ve kötü bir koku yarat?lmas?d?r. Cilt karal??? ve ciltlerde ya?l? bir görünüm olu?mas?na da neden olur. Di?lerin de t?pk? cilt gibi kötü ve kirli bir görünüme sahip olmas?na sebep olur. Üstelik bu nedenle di? eti hastal?klar? da ba? göstermeye ba?layacakt?r. Di?lerin yan?nda a??z içerisinde de pek çok farkl? olumsuzluklar olu?turur. Koku ve ayn? zamanda tat alma duyusunda eksiklik meydana gelir. Üstelik g?rtlak kanseri riski de artmaktad?r. Çünkü g?rtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar görmesi ve ba?ka kanserlere yakalanma ihtimali de artmaktad?r.

Sigaran?n en büyük zararlar? aras?nda kalp ve damarlar?n görmü? oldu?u tahribat vard?r. Bu tahribat kalp krizi, damar t?kan?kl??? ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlara de neden olur. Beynin çabuk ya?lanmas?na neden olan sigara, felç ve ileri ya?ta bunama gibi sorunlar? da ortaya ç?kar?r. Ayr?ca her nefeste beyinde 50 bin hücrenin öldü?ü de bilinmelidir. Göz ve burun için de farkl? etkileri mevcuttur. Gözde katarakt veya ileri ya?ta körlük meydana gelebilir, burunda ise koku alma konusunda bir azalma görülür.

Herkes taraf?ndan bilinen en büyük zarar ise akci?ere verdi?i zarard?r. Akci?er kanserine yakalanma riskini oldukça art?ran sigara, bron?it ve amfizem gibi rahats?zl?klar da olu?turur. Mide ve yemek borusunda da ülser ve kanser olu?umunu fazlala?t?r?r. Pankreas kanseri riskini de art?r?c? özelli?i vard?r. Bu tür sorunlardan birço?u elektronik sigara gibi kullan?mlarda görünmese de nikotini mevcut olan sigaralar her zaman bu tür sorunlar olu?turacakt?r. Tüm zararlar?n?n yan?nda kad?nlar?n çocuk sahibi olmas?n? engelleyen faktörler de yer al?r. Çünkü rahim ve yumurtalarda k?s?rl?k, çocuk dü?ürme, sakat ve eksik do?um, erken menopoz veya rahim kanseri gibi tehlikeler de görülmektedir.

Sigara insan? hem d??ar?dan hem de içeriden bitirebilmektedir. ?ç organlara verdi?i büyük zararlar?n yan?nda ellerde, parmaklarda veya t?rnaklarda zay?fl?klar ve buna ba?l? olarak çe?itli hastal?klar görülebilir. Üstelik kemik sisteminin de zay?f dü?mesine neden olur. Kol ve bacak damarlar?nda hastal?klar, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, reflekslerde azalma hatta performans dü?üklü?ü gibi günlük hayat? ve i? hayat?n? olumsuz etkileyecek durum da görülmektedir.

 

Bu zararl? al??kanl???n insanlar taraf?ndan acilen b?rak?lmas? gerekti?i konusunda uzmanlar hemfikir olsa da insanlar b?rakamad?klar?n? iddia ederek sigaradan uzakla?amazlar. Ancak elektronik sigara, hipnoz, akupunktur gibi farkl? alternatiflerle sigaray? b?rakan insanlar oldukça fazlad?r. Üstelik devlet taraf?ndan bu durumla sava?mak için kurulmu? özel bir birim bile mevcuttur. Ancak insan? en az zorlayan seçenekler aras?nda elektronik sigara gelmektedir. Bu nedenle Joyetech Tr adresinden istenilen joyetech sigaras? sipari? edilerek bu al??kanl?k kurtulmak için bir ad?m at?labilir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top